Der udsættes årligt mange ål i de kystnære områder af Danmark. Nu findes der opdateret viden som afslører hvilke bundtyper de juvenile ål foretrækker.

Åleyngel foretrækker stenede bundtyper

tirsdag 09 okt 18
|

Den videnskabelige artikel

Undersøgelsen er offentliggjort i Journal of Fish Biology: 

Christoffersen, M., Svendsen, J.C., Kuhn, J.A., Nielsen, A., Martjanova, A., Støttrup, J.G. (2018): Benthic habitat selection in juvenile European eel Anguilla anguilla: implications for coastal habitat management and restoration. Journal of Fish Biology. Article DOI: 10.1111/jfb.13807

Artiklen kan downloades fra Researchgate (på engelsk)

Åleyngel, som lever i kystnære områder, foretrækker en bund af småsten med en diameter på cirka 1-6 cm, viser nyt studie.

Den europæiske ål er kritisk truet i hele Europa. En af grundene til det kan være, at der er blevet færre egnede levesteder for ålen. Et nye studie fra DTU Aqua kaster for første gang lys over, hvilke bundtyper åleyngel foretrækker i kystnære områder. 

Tidligere studier viser, at en stor del af den åleyngel, der kommer til de europæiske og dermed danske kyster, forbliver i fjorde og kystnære områder gennem store dele af deres livscyklus i stedet for at trække op i søer og vandløb. Derfor er det vigtigt, at der også findes egnede levesteder til ålene ved kysterne. 

Indtil nu har forskningen haft fokus på, hvilke bundtyper ålen benytter i ferskvand, og det nye studie er det første, der undersøger, hvilke kystnære bundtyper åleyngel foretrækker.

Filmen herunder viser en lille ål, der graver sig ned mellem småstenene på bunden af Øresund. Filmen illustrerer, at man ser samme adfærd hos åleyngel i naturen, som i DTU Aquas studie under kontrollerede forhold i akvarier. I akvarierne foretrak en stor del af ålene netop en bund af småsten med en diameter på cirka 1-6 cm.

Sådan forgik undersøgelsen

Til undersøgelsen blev der benyttet 129 vilde pigmenterede ål, der allerede var tilpasset det danske kystnære miljø. Pigmenterede ål er betegnelsen for små ål, der er nået til det stadie i deres livscyklus, hvor de har fået farve efter at have været næsten gennemsigtige glasål. Ålene i undersøgelsen var ca. 10 cm lange. 

Undersøgelsen blev gennemført i akvarier under kontrollerede forhold, så andre udefrakommende faktorer, såsom føde eller rovdyr, ikke påvirkede ålenes valg af bundtype.

Ålene fik mulighed for at vælge mellem fire bundtyper, der forekommer i Danmark:

  • småstenet grus (diameter 32-64 mm)
  • mellemkornet grus (diameter 12-32 mm)
  • finkornet grus (diameter 8-12 mm)
  • sand (diameter 0,25-0,5 mm) og kunstigt ålegræs.

Efter endt forsøg blev alle ålene genudsat i samme område, som de blev fanget i.

Resultater

Resultaterne fra studiet viser, at henholdsvis 29 % og 41% af ålene foretrak småstenet og mellemkornet grus, det vil sige stenstørrelser mellem 12 og 64 mm. Der kan være flere årsager til, at ålene valgte disse bundtyper, men én af grundene er muligvis, at ålene kan gemme sig i mellemrummene mellem stenene uden at skulle grave sig ned.Figuren viser den gennemsnitlige sandsynlighed for ålenes valg af bundtype. Ålene havde mulighed for at vælge mellem småstenet grus (SG), mellemkornet grus (MG), finkornet grus (FG) og sand med kunstigt ålegræs (SÅ). Det ses, at størstedelen af ålene valgte mellemkornet grus og småstenet grus frem for finkornet grus og sand med kunstigt ålegræs.

Forsøget viste også, at en stor del af ålene (86 %) foretrak at have en stor del af kroppen beskyttet i gruset, men med hovedet over gruset, muligvis for at kunne observere fare eller finde føde.

Den nye viden kan være med til at danne grundlag for en forbedret og mere fokuseret forvaltning og restaurering af de danske kystnære områder i fremtiden, som derved forhåbentlig kan bidrage til at ophjælpe den truede bestand af europæiske ål.

Tak

Mange tak til Bjarne Persson fra Naturstyrelsen for hjælp til indsamling af ål og Den Blå Planet for at stille udstyr, laboratorieudstyr og personale til rådighed.

Studiet er støttet af fiskeplejemidler.

Af Mads Christoffersen, Jon C. Svendsen, Jesper Kuhn, Anders Nielsen og Josianne Støttrup, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/10/aaleyngel-foretraekker-stenet-bund
28 MAJ 2024