Pighvar. Foto: Lars Axel Andersen

Udsatte pighvarrer lader til at blive i Roskilde Fjord

torsdag 07 dec 17
|

Vil du vide mere om undersøgelsen?

DTU Aqua udsender nyheder om den flerårige undersøgelse af pighvarrer i Roskilde Fjord via fiskepleje.dk, men alle er velkomne til at kontakte forfatterne, hvis der er spørgsmål, eller man ønsker at modtage opdateringer om undersøgelserne på e-mail. Kontakt Jon C. Svendsen, jos@aqua.dtu.dk, tlf. 93 51 16 63.

Nyeste resultater fra akustisk mærkning af pighvarrer tyder på, at fiskene – mod forventning – ikke forlader Roskilde Fjord i gydeperioden

DTU Aqua har udsat tusindvis af pighvarrer i Roskilde Fjord siden 2011, men det er uvist, om de udsatte pighvarrer gyder i fjorden. Tidligere udsætninger af pighvarrer i Danmark har vist, at de udsatte fisk nogle gange vandrer fra deres udsætningssted til dybere og mere saltholdigt vand, når gydeperioden nærmer sig. Da formålet med udsætning af pighvarrer ofte er at skabe selvreproducerende bestande i lokalområderne, kan det være afgørende, at fiskene bliver i lokalområdet i gydeperioden.  

33 pighvarrer mærket med sendere

For at finde ud af om udsatte pighvarrer bliver i Roskilde Fjord i gydeperioden eller vandrer ud i Kattegat, satte DTU Aqua gang i en undersøgelse i foråret 2017. Til brug for undersøgelsen fangede DTU Aqua og Gershøj Fritidsfiskerforening 33 voksne pighvarrer, der blev mærket med akustiske sendere (figur 1), som gør det muligt at følge hver enkelt fisks vandringer. Fiskene blev genudsat nord for Gershøj Havn den 16.-18. marts 2017. 

Signalerne fra de akustiske sendere opfanges af lytteposter (figur 2), der er placeret tre steder i Roskilde Fjord: nord for Gershøj Havn og vest og øst for Eskildsø, som adskiller den sydlige og nordlige del af Roskilde Fjord. Se evt. kortet i figur 4.

Pighvarmærkning
Figur 1. En pighvarre har fået indsat en sender (A) i bughulen, og åbningen sys sammen (B). Hver sender har et individuelt nummer (C), der udsendes som et signal til lytteposterne. Klik på billedet for at se større version
  Bøje og lyttepost
Figur 2. Lytteposterne sidder under en flagbøje (se rød cirkel). Når flagbøje og lyttepost er sat ud, fastholdes det hele på havbunden med et reb og anker. Alle flagbøjer er udstyret med dobbelte flag.Klik på billedet for at se større version.

Pighvarrer er sandsynligvis i bunden af Roskilde Fjord i gydeperioden  

De 33 mærkede pighvarrer har nu svømmet rundt i fjorden i et halvt år, og de første resultater er tikket ind. Resultaterne fra lytteposterne viser, at alle de mærkede pighvarrer forlod udsætningsområdet ved Gershøj Havn i løbet af nogle måneder. Desuden tyder resultaterne på, at langt de fleste af de mærkede pighvarrer har opholdt sig i den sydlige del af Roskilde Fjord i gydeperioden, som typisk er fra maj til august.

Der er den usikkerhed ved undersøgelsen, at vi ikke ved, hvornår pighvarrer i Roskilde Fjord kønsmodner. I Nordsøen er de fleste hanner kønsmodne, når de er over 30 cm lange, og hunnerne når de er over 46 cm. Ved mærkningen i Roskilde Fjord var pighvarrerne i gennemsnit 44,3 cm lange, og en betydelig andel af fiskene var derfor sandsynligvis kønsmodne i sommeren 2017.

Foreløbigt er der kun registreret 4 af de mærkede pighvarrer ved Eskildsø, som adskiller den sydlige og nordlige del af Roskilde Fjord, og det ser ud til, at kun én af de 33 pighvarrer har opholdt sig nord for Eskildsø og har forladt fjorden i sommerperioden.

Selv om mærkning af 33 fisk ikke i sig selv er nok til at konkludere, at pighvarrerne i Roskilde Fjord bliver i fjorden, er der grund til optimisme. Genfangst af mærkede pighvar, der er sat ud efter 2010, viser nemlig, at der bliver genfanget flere mærkede pighvarrer i Roskilde Fjord end på andre udsætningssteder. Den høje genfangstrate i Roskilde Fjord, kombineret med resultaterne fra de akustisk mærkede pighvarrer, tyder på, at voksne pighvarrer bliver i Roskilde Fjord.

Mærkningen af pighvarrer i Roskilde Fjord vil fremover fokusere på individer med en længde på over 46 cm for at sikre, at alle fiskene er kønsmodne ved udsætningstidspunktet. Det vil forhåbentlig kunne give endeligt svar på, om de udsatte pighvarrer gyder i Roskilde Fjord.

Pighvarrer er aktive hele døgnet

Akustiske sendere kan også bruges til at bestemme, hvornår på døgnet pighvarrer er aktive. Pighvarrernes aktivitet i Roskilde Fjord bliver bestemt ved hjælp af registreringerne på lytteposterne nord for Gershøj Havn. Vi har defineret, at fiskene er aktive, når de forlader et område med lytteposter og er væk mindst 6 timer. Opgjort på den måde viser resultaterne, at fiskene er aktive i alle døgnets 24 timer, men der er en tendens til, at de er mest aktive tidligt om morgenen mellem kl. 5 og 7 (Figur 3).

Søjlediagram over pighvarrers aktivitet i løbet af døgnet 
Figur 3. Figuren viser de mærkede pighvarrers aktivitet i løbet af døgnet fra marts til oktober 2017. Hver gang en mærket pighvarre forlader et område med lytteposter i over 6 timer, tæller det som en aktiv fisk. Samtlige registreringer af alle mærkede pighvarrer er regnet sammen for perioden marts-oktober og fordelt på hvert af døgnets 24 timer. Resultatet viser, at pighvarrer er aktive både om natten og om dagen. 

Kontakt DTU Aqua, hvis du fanger en mærket fisk

Genfangst af mærkede pighvarrer er et vigtigt værktøj til at bestemme, hvad der sker med de fisk, der bliver sat ud af DTU Aqua. Uden genfangster af mærkede fisk kan det nemt blive konkluderet, at udsætning af fisk er nyttesløst og bør ophøre. Derudover kan genfangede fisk afsløre, hvor langt udsatte fisk vandrer fra udsætningsstedet, og hvor hurtigt de vokser. Det er derfor vigtigt, at du kontakter DTU Aqua, hvis du fanger en mærket fisk. 

Projekterne med mærkede pighvarrer fortsætter de kommende år. Du kan i hele perioden hjælpe forskerne: Hvis du fanger og genudsætter en mærket pighvarre, er det vigtigt, at du orienterer DTU Aqua. Hvis du ikke har mulighed for at genudsætte fisken, er det også vigtigt, at du orienterer DTU Aqua. Hvis en fisk er mærket med en akustisk sender (figur 1), ligger senderen blandt fiskens indvolde i kropshulen. Det er derfor vigtigt, at du undersøger indvoldene for sendere, når du renser fisk.

Her kan du indsende information om genfangst af mærkede fisk til DTU Aqua

Mere information om pighvarrer og deres biolologi

Tak

Vi vil gerne takke Niels Winther og Gershøj Fritidsfiskerforening (www.gershoej-fritidsfiskerforening.dk) for deres arbejde i forbindelse med projektet, og vi glæder til fremtidigt samarbejde med foreningen.

 

Af Lisbeth Damsgaard Jørgensen, Josianne G. Støttrup, Hugo Flávio, Mads Christoffersen, Kim Aarestrup og Jon C. Svendsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Fire pighvarrer på udflugt til Eskildsø

Kort over pighvarrer ved Eskildsø
Figur 4. Figuren viser de fire pighvarrers vandring i Roskilde Fjord efter udsætning. Lytteposterne er afbilledet med røde prikker på figurerne. A er Eskildsø, og B er Gershøj Havn. Alle pighvarrer blev udsat mellem lytteposterne nord for Gershøj Havn. Mellem marts og oktober 2017 er 4 af de 33 mærkede fisk blevet registreret af lytteposterne omkring Eskildsø. Det er sandsynligvis kun én enkelt af de mærkede pighvarrer (nr. 2199), der opholder sig nord for Eskildsø. Bemærk, at de stiplede linjer kun er mulige ruter, som fiskene kan have fulgt. De præcise ruter mellem grupperne af lytteposter er ukendte.

 

Foreløbigt er der kun registreret 4 af de mærkede pighvarrer ved Eskildsø, som adskiller den sydlige og nordlige del af Roskilde Fjord. Og det er sandsynligvis kun én enkelt pighvarre, der har forladt fjorden.

Størstedelen af aktiviteten omkring Eskildsø er registreret tidligt i foråret, hvor to af de mærkede pighvarrer, nr. 2176 og 2184, blev registreret af lytteposter på den vestlige side af Eskildsø. Pighvarre nr. 2176 opholdt sig i perioden 29. marts til 5. april i området nord for Eskildsø, inden den vandrede tilbage til området syd for Eskildsø den 6. april. Pighvarre nr. 2184 svømmede i to døgn, 28.-29. marts, rundt tæt ved den vestlige side af Eskildsø, men vendte herefter også tilbage til området syd for Eskildsø. De to pighvarrer er ikke registreret siden henholdsvis den 6. april og 31. marts og har opholdt sig syd for Eskildsø i hele sommerperioden.

I midten af maj måned vandrede pighvarre nr. 2192 fra udsætningsstedet nord for Gershøj til den østlige side af Eskildsø. I løbet af fire dage rundede den Eskildsø og er ligesom pighvarrerne nr. 2176 og 2184 returneret til området syd for Eskildsø, hvor den har opholdt sig siden.

I starten af juni vandrede pighvarre nr. 2199 i løbet af to døgn fra udsætningsstedet nord for Gershøj til den østlige side af Eskildsø, hvor fisken fortsatte nordpå.  Pighvarren er ikke registreret siden den 5. juni og er sandsynligvis den eneste af de 33 mærkede pighvarrer, der opholder sig nord for Eskildsø.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2017/12/pighvarrer-i-roskilde-fjord
24 JULI 2024