Stallingen - bestandene i fredet i de danske vandløb da bestandene er forholdsvis små

Stallinger kæmper for deres overlevelse i vandløbene

mandag 22 jun 15
|
De store stallinger bliver med stor sandsynlighed ædt af rovdyr.

DTU Aqua har igennem 4 år undersøgt lange strækninger af fire jyske vandløb for forekomst af stalling og bækørreder. Undersøgelserne har vist, at bestandene af både stalling og bækørred er mindre end ”normalt” og at meget tyder på at år-til-år overlevelsen for både ørred og stalling er ret dårlig. Resultaterne tyder på, at de større fisk simpelthen forsvinder. Årsagen til dette siger resultaterne ikke noget om, men da der ikke fiskes ret meget (eller slet ikke) på de undersøgte strækninger, kan det ikke være lystfiskeri.

De undersøgte vandløb, var i fin tilstand, med gode habitater og fin vandkvalitet og alle fiskene virkede sunde og raske. Derfor er det overvejende sandsynligt, at den dårlige overlevelse skyldes prædation. Her er skarv, odder og mink de mest oplagte kandidater. I dette notat fremlægges resultaterne fra 4 års undersøgelser og desuden suppleres der med resultater fra Kongeåen, der også viser dårlig bestandsudvikling hos stallingen.

Læs hele rapporten "Status for stalling og bækørred 2014"

Af Niels Jepsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

Læs mere om stalling i danske vandløb

Mangel på laksefisk i Gudenå ved Tørring - 2015

Dårlige bestande af stalling og bækørred i Råsted Lilleå - 2012

Status for stallingen - 2012

Status på stallingen - 2011

Stallingen er nu totalfredet - 2011

Hvad sker der med stallingen? - 2011

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2015/06/stalling-undersoegelser-2015
18 JULI 2024