Er der brakvandsgedder i Tryggevælde Å?

onsdag 19 mar 14
|

Hvis du fanger en mærket gedde i Tryggevælde Å

  • Noter og fotografer det ydre mærkes nummer (Floy mærket), og noter fangststed, dato, fangstredskab. Disse oplysninger vil vi bede om, at du enten ringer eller sender til DTU Aqua på 3588 3100 eller skriv en mail.

  • Genudsæt mærkede gedder, så hurtigt og skånsomt som muligt.


  • Hvis du finder en død gedde, eller den er død i redskabet, så frys den ned. Vi vil meget gerne have hele gedden inklusiv senderen tilbage så hurtig som muligt samt oplysninger om fangststed og dato samt fangstredskab.


  • Der udbetales en dusør for oplysningerne om en mærket gedde, der er fanget og genudsat. Samme dusør udbetales for en gedde med sender, der er død.

  De lystfiskere, der fisker i Tryggevælde Å, har mange meninger om, hvorvidt åens gedder går ud i brakvand, men hidtil har vi ingen konkret viden haft. Et nyt projekt skal belyse, om gedderne trækker ud i saltvand. Projektet er betalt af fisketegnsmidlerne.

  I sidste uge blev der fanget og mærket 30 voksne gedder i Tryggevælde Å syd for Køge. Gedderne fik indopereret en lydsender, der sender lydsignaler ud og dermed fortæller, hvor gedderne opholder sig det næste års tid.

  Undersøgelsen vil belyse, hvor gedderne gyder, og om de går ud i Køge Bugt

  Projektet er et samarbejde mellem DTU Aqua og Københavns Universitet. I projektet skal vi undersøge, om gedderne i Tryggevælde Å opholder sig i åen hele året eller kun er i åen for at gyde, hvorefter de vandrer ud i brakvandet i Køge Bugt. Det kan også vise sig, at der er flere bestande i åen, hvoraf kun nogle vandrer ud i brakvand. Vi vil desuden belyse, hvor gedderne gyder og hvornår, samt hvor langt de vandrer, og hvad der afgør, om de vandrer.

  Undersøgelse af geddebestanden i Tryggevælde Å
  Tryggevælde Å er ca. 35 km lang og har en bestand af gedder, som vil blive undersøgt i 2014 og 2015.

  Brakvandsgedderne er en eftertragtet fisk, og der er de seneste år kommet mere fokus på de unikke bestande af brakvandslevende gedder og aborrer i Danmark, blandt andet via Fishing Zealand. Brakvandsgedderne er dog gået meget tilbage de seneste årtier, og det er vigtigt at få mere viden om deres færden i arbejdet med at hjælpe bestanden til fremgang.

  Et lille mærke i gedderne afslører adfærden i løbet af året 

  De gedder, der indgår i undersøgelsen, blev fanget på stang og ved elfiskeri, hvorefter de fik indopereret en lille lydsender i bughulen. Desuden blev gedderne mærket med et pit-mærke, der vil vise, om gedderne går op i den øverste del af åen. Her er der placeret en pit-antenne, der registrerer de fisk, der passerer.

  Her vises både en lyd-sender (tv) og et pitmærke (th). Begge type mærker giver værdifuld information om geddernes adfærd i Tryggevælde Å.

  Lyd-senderne på gedderne udsender små kodede lydbølger i over et år, og i den periode vil vi følge geddernes færden. Dette gør vi blandt andet hjælp af små lyttestationer, såkaldte lytte-bøjer. Lytte-bøjerne er placeret flere steder i åen samt i udløbet til Køge Bugt og udenfor udløbet. Lytte-bøjerne opfanger lydbølgerne fra de mærkede gedder og kan således fortælle os, om der har været en af de mærkede gedder i nærheden.

  For at kunne kende en mærket gedde sidder der et Floy mærke med et lille nummer ved rygfinnen. Det er vigtigt, at gedderne ikke dør i forsøgsperioden, hvis projektet skal lykkes. Derfor bliver lystfiskere og andre, der fisker i området, bedt om, at alle fangne gedder skånsomt bliver genudsat. Desuden vil vi gerne have oplysninger om fangst af mærkede gedder, dvs. Nummeret på Floy mærket, fangststed, fangstredskab og gerne et foto. Læs mere om undersøgelsen.

  Undersøgelsen er nu afsluttet se de spændende resultater fra undersøgelse af geddebestanden i Tryggevælde Å.

  Af Lene Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

  https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2014/03/gedde_brakvand_tryggevaelde_aa?id=a2af117e-8ce8-4d63-a0e5-03ef79a55272
  28 NOVEMBER 2021