Vinterleje i Ringkøbing Fjord.

Skarvens indflydelse på fiskebestandene i Ringkøbing Fjord

tirsdag 01 jul 08
Forskere fra DTU Aqua har opstillet en økosystemmodel for Ringkøbing Fjord. Formålet med modellen er at belyse skarvens nuværende indflydelse på fødekæden i fjorden og at vurdere, hvilken betydning skarverne, alt efter bestandens størrelse, vil have for fiskebestanden i fjorden i fremtiden.

Økosystemmodellen virker på den måde, at den samler og sammenholder al eksisterende viden om de væsentlige organismer i fjorden. Ifølge modellen styres fjordens økosystem primært af de nederste led i fødekæden, der igen styres af faktorer som næringsstofkoncentrationer og saltholdighed. Det øverste led i fødekæden er skarven.

Skarverne omkring Ringkøbing Fjord henter halvdelen af deres føde i fjorden, og alt efter skarvbestandens størrelse vil den have større eller mindre indflydelse på den fremtidige fiskebestand i fjorden. Økosystemmodellen forudsiger, at den fremtidige tæthed af skarv vil have begrænset indflydelse på de forskellige organismer i fjorden. Generelt vil der blive flere af de fisk, som skarven lever af, hvis antallet af skarver reguleres ned, og omvendt, hvis antallet af skarver stiger ureguleret. Man skal dog være opmærksom på, at resultaterne af modellen kun giver en indikation af, i hvilken retning økosystemet bevæger sig i forhold til antallet af skarver i området.

Økosystemmodellen skal bl.a. bruges som grundlag for udarbejdning af en revideret skarvforvaltningsplan for Danmark.

Læs mere i rapporten ”Økosystemmodel for Ringkøbing Fjord – skarvbestandens påvirkning af fiskebestandene” (pdf).

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2008/07/080701_oekosystemmodel_for_ringkoebing_fjord
23 SEPTEMBER 2023