Signalkrebs med typiske hvide markeringer i klosaksene.

Signalkrebsen spreder sig

torsdag 30 aug 07
|

Signalkrebs forekommer i flere og flere vandløb. Det burde ikke være tilfældet, da enhver form for udsætning af signalkrebs er ulovlig. Signalkrebs kan smitte den naturlige flodkrebs med en parasitisk svamp, hvilket på sigt kan betyde, at flodkrebsen uddør i nogle af de større vandsystemer.

Signalkrebs er en indført art, som stammer fra det vestlige Nordamerika. Den er bærer af en svampesygdom, som den selv kan overleve, men som den europæiske flodkrebs dør af. I forrige århundrede medførte krebsepest i Mellemeuropa og Skandinavien, at utallige bestande af flodkrebs uddøde.

Krebsepesten spreder sig med de sporer, som svampen afgiver og de kan faktisk selv svømme. Vandstrømmen i vandløb kan transportere svampesporer over meget store afstande nedstrøms for den inficerede krebs.

I søer med afløb vil inficerede krebs dermed kunne sprede krebsepesten på de strækninger, der er beliggende nedstrøms. Tillige kan krebs aktivt gå op imod strømmen og dermed sprede sporerne i den øvre del af et vandsystem. Det er også sandsynligt, at vadefugle og pattedyr kan transportere inficeret vand på tværs af vandsystemerne.

Hvis en bestand af flodkrebs bliver udryddet på grund af krebsepest, vil pestsporerne efter en periode være væk og man kan genskabe bestanden gennem udsætning. Men lever der signalkrebs i søen eller vandløbet, vil disse kunne vedligeholde smitterisikoen uden selv at blive syge. I den situation vil man aldrig kunne genintroducere de oprindelige flodkrebs. De vil straks blive udryddet igen. Derfor er udsætning af signalkrebs en alvorlig trussel mod vores hjemlige, og efter manges mening tillige mest velsmagende, flodkrebs.

Det er forbudt at udsætte signalkrebs i både vandløb, søer og damme. Det kan derfor undre, at arten pludselig forekommer i vandløb, hvor den ikke tidligere har været registreret. Det er konstateret, at der nu forekommer signalkrebs i Susåen, der er Sjællands største vandløb. Der er også forekomster af signalkrebs i enkelte andre sjællandske vandløb. Desuden forekommer den i et tilløb til Randers Fjord og dermed er der risiko for at den spreder sig op gennem Gudenåen.

Engang imellem forekommer der sager, hvor personer prøver at sælge signalkrebs til udsætning selvom det både er forbudt og uansvarligt. Det er derfor købers pligt at sikre sig, at det med sikkerhed er flodkrebs, man køber, hvis der indkøbes krebs til udsætning.

Lovgivning

Ulovlige udsætninger af signalkrebs kan føre til politianmeldelse. Ifølge Naturbeskyttelsesloven er det forbudt at udsætte artsfremmede dyr i den danske natur. Dette betyder, at signalkrebsen og andre fremmede krebsearter ikke må udsættes. Kun udsætning af den oprindelige danske art Flodkrebsen (Astacus astacus) er lovlig. Udsætning af signalkrebs og andre fremmede krebsearter er også forbudt jævnfør Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 334 af 26. maj 1999.

Læs mere om krebsens biologi
Læs mere om at fange krebs
Læs om hvordan man kan få tilskud til udsætning af flodkrebs

Af Finn Sivebæk og Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2007/08/070830_signalkrebsen_spreder_sig?id=23d64eee-2c12-437d-ba0a-4d0a5d3123a4
23 JANUAR 2022