Vådområdet ved Egå blev til Egå Engsø - her ved afløbet fra den nye sø

Vådområde ødelagde bestanden af havørred

tirsdag 28 jan 14
|

Nyt vådområde i et vandløb førte til et gennemsnitligt tab af de naturligt vandrende ørreder på  83 % pr. år i perioden 2009-2011. Før vådområdet blev etableret var tabet af ørred på 0 %.

Havørreden er afhængig af at gyde i vandløbene, og ungfiskene af havørred, også kaldet ørredsmolt, trækker ud til havet, når de er ca. to år gamle. Man har længe vidst, at smoltene har store problemer med at passere gennem søer, der ligger direkte i vandløb.

En ny rapport fra DTU Aqua dokumenterer nu den negative effekt af den nyetablerede Egå Engsø, der i 2009 blev anlagt så langt nede i Egåens vandsystem, at stort set alle smolt skal vandre igennem søen på deres træk mod havet.

Det store  tab af ørredsmolt i Egå Engsø betyder, at der nu ikke længere er grundlag for at opretholde en selvreproducerende havørredbestand i Egå.

Ørredsmolt Ørredsmolt som er klar til at vandre til havs og blive til havørred. 

Undersøgelserne i Egå-systemet og flere andre steder har vist, at det kan skabe store problemer for vandsystemernes naturlige ørredbestande, hvis man etablerer søer direkte i vandløbene.

DTU Aqua vurderer, at havørredbestanden i Egåsystemet ikke kan opretholdes som en selvreproducerende bestand med Egå Engsø i dens nuværende udformning. Det er dog muligt at gennemføre en løsning, som vil øge overlevelsen af havørredsmoltene. Det mest sikre og effektive tiltag vil være at lede åens vand og dermed fiskene uden om søen. En sådan løsning vil dog gå på kompromis med kvælstofreduktionen i Egå Engsø.  

Download hele rapporten om smoltab ved vådområdet Egå Engsø

Af Martin Kristensen, Anders Koed og Jørgen Skole Mikkelsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Rapport over undersøgelser af vådområders betydning for fiskebestande:

Smolttabet i Årslev Engsø, 2013

Smoltdødeligheder i Årslev Engsø, en nydannet Vandmiljøplan II-sø, og Brabrand Sø i foråret 2004

Faktaboks om Egå Engsø og vådområdeindsatsen

Som en del af vandmiljøplan II og III har man siden slutningen af 1990’erne skabt en række nye indskudte søer i mange danske vandløb, typisk i de nedre dele af vandsystemerne, for at reducere kvælstofudledningen til havet. Egå Engsø på ca.100 ha blev i efteråret 2006 anlagt i den nedre del af Egå som led i Vandmiljøplan II. 

Der anlægges stadig vådområder rundt om i landet, idet regeringen i 2009 besluttede, at der frem mod 2015 skal etableres nye vådområder i Danmark for godt en milliard kroner. Vådområdeindsatsen er en del af Grøn Omstilling, som er ét af de målrettede landbrugsrelaterede virkemidler til at opfylde EU's vandrammedirektiv.

Formålet med vedtagelsen af samlelovforslaget om Grøn Vækst i 2011 var bl.a. at finde en balance mellem hensynet til naturen og hensynet til landbrugserhvervet.

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2014/01/2014_02_04_Vaadomraade_projekt_egaa_engsoe
24 JUNI 2024