Udlægning af gydegrus.

Det nytter at restaurere med gydegrus

mandag 28 feb 11
|

Udlægningen af gydegrus øger bestanden af ørredyngel med cirka 175 procent i gennemsnit. Dette er bl.a. et af resultaterne fra en specialerapport, hvor effekten på ørredbestanden er undersøgt.


Undersøgelsen tog udgangspunkt i 71 vandløbsstationer, hvor der er foretaget restaurering med gydegrus, og effekten blev målt ud fra bestandstætheden af ørreder henholdsvis før og efter restaureringen. Ud fra hver lokalitets geografiske placering er der indhentet bestandstætheder på ørreder fra lokale undersøgelser, DTU Aquas udsætningsplaner og fra praktisk feltarbejde i form af elbefiskninger i forbindelse med specialet. 

På 34 procent af de undersøgte strækninger var der ingen fremgang i yngeltætheden, og den præcise årsag kendes ikke. Men udlægningen af gydegrus er traditionelt sket på forskellige måder, hvoraf nogle er bedre end andre. F.eks. har gydegrusets kornstørrelse samt hældning og længde på gydebankerne betydning.

Konklusionen på undersøgelsen er, at det i stor grad nytter at udlægge gydegrus, når formålet med restaureringen er at forøge bestandstætheden af ørredyngel. Effekten på antallet af ældre ørreder er mere begrænset (forøgelse på 43 procent), hvilket indikerer, at ældre ørreder ikke stiller de samme krav til levestedet som ørredyngel. Udlægningen af gydegrus tilgodeser selve gydningen samt ynglens valg af levested, hvorimod de ældre ørreder trækker væk fra de lavvandede stryg og kræver dybere vand, bedre muligheder for skjul og fri passage.

Den lyse plet i grusbunden viser tydeligt hvor ørredhunnen har lagt sine æg
Ørrederne kan flytte store mængder gydegrus, når de gyder. Partiet med de lyse sten viser hvor æggene er gemt.

Udlægning af gydegrus er ikke nødvendigvis det eneste, som har påvirket bestandstætheden af ørreder i undersøgelsen. Flere parametre som f.eks. faldforhold, sandvandring og udledning af spildevand kan med fordel registreres og medtages i nye effektundersøgelser, ligesom et fast program til monitering af restaureringstiltag, både før og efter grusudlægning, kan være med til at sætte yderligere perspektiv på effekten af udlagt gydegrus.

Alt dette kan der læses mere om i specialerapporten ”Restaurering i danske vandløb – effekt af udlagt gydegrus på bestande af ørreder (Salmo trutta)”.

Specialet er skrevet af Anja Kragsig Mortensen og udført i samarbejde med DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi samt Rambølls afdeling for Natur og Miljø i Odense. Læs rapporten som beskriver at det har en god effekt at udlægge gydegrus (pdf - 2,1 mb).

Læs mere her, hvis du vil se DTU Aquas anbefalinger for, hvordan man laver gode gydebanker:

Andre emner om gydegrus og gydeområder:

 Af Anja Kragsig Mortensen

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2011/02/110228_det_nytter_at_restaurere_vandloeb
17 APRIL 2024