Vejle Å ved Vingsted før og efter fotos af den samme lokalitet.

Ny film om succesfuld restaurering af et stort vandløb

mandag 27 nov 17
|

Brug fem minutter på at se en ny film fra DTU Aqua om de mange vilde ørreder på de naturlige stryg i Gudenå ved Vilholt og i den genslyngede Vejle Å ved Vingsted.

Filmen ”Vilde ørredbestande i brede vandløb med lavvandede gydestryg” viser, at ørrederne kan gyde med succes i store vandløb som Gudenå og Vejle Å, hvis der er stryg med lavt vand, naturlige bundforhold og gode levesteder for ynglen. 

I filmen fortæller flere fagfolk, hvad man skal prioritere ved genetablering af ”naturlige” gydestryg i brede vandløb, og hvordan det er gjort i Vejle Å ved Vingsted.

Ved DTU Aquas og Vejle Kommunes fiskeundersøgelser i august 2017 var der op til ca. 20 stk ørredyngel pr. løbende meter på de bedste stryg ved Vilholt og Vingsted.

De to steder er der altid langt mere yngel end miljølovgivningens strengeste krav på 2,5 stk. yngel pr. meter vandløb, som skal opfyldes, for at et vandløb kan få betegnelsen ”høj økologisk tilstand”. De mange ørreder viser altså, at naturen har det godt, og at restaureringen ved Vingsted har skabt en ørredbestand, der er på højde med de bedste i Danmark.


Vilde ørredbestande i brede vandløb med lavvandede gydestryg
from DTU Aqua on Vimeo.

Strygene ved Vilholt har lavt vand og meget ørredyngel
Ved Vilholt syd for Mossø har Gudenåen et varieret, naturligt forløb med lavt vand og gode betingelser for gydning og opvækst af ørreder. Strækningen ligger nedstrøms Vilholt Mølle og er landskendt for sin store naturlige ørredbestand, der er undersøgt mange gange siden 1980’erne.

Gudenåen er ca. 20 m bred og har et gennemsnitligt fald på ca. 1 promille, dvs. at bunden falder med 1 cm for hver 10 meter af åen. Det gydestryg, hvor der altid står mest yngel, har et gennemsnitligt fald på ca. 2 promille og er domineret af vanddybder på 10-20 cm. Her var der 21 stk. yngel for hver meter af åen, da filmoptagelserne blev lavet i august.

Der er generelt lidt dybere vand på de andre stryg, som har et fald på 3-4 promille. På den undersøgte strækning, der er 600 m lang, var der i alt ca. 7.700 stk. ørredyngel i størrelsen 7-14 cm, svarende til knap 13 stk. pr meter af Gudenåen.

Vejle Kommune har genslynget Vejle Å ved Vingsted og lavet årlige bestandsanalyser af ørredbestanden siden 2013.
Vejle Kommune har genslynget Vejle Å ved Vingsted og lavet årlige bestandsanalyser af ørredbestanden siden 2013.
 

Vejle Å blev gravet dobbelt så bred ved Vingsted
De mange ørreder i Vejle Å, man kan se i filmen, er kommet efter en genslyngning af en kanaliseret dyb å, hvor der kun var ganske lidt ørredyngel. Det blev her prioriteret at genskabe naturlige forhold i det nye forløb.

I 2013 blev åen gravet dobbelt så bred og meget lavvandet, og der blev udlagt ”naturlige" gydestryg, der ligner Gudenåens stryg ved Vilholt. Det meste af gydegruset blev sigtet ud af jorden, da det nye forløb blev anlagt med et fald på 1½-2 promille.

Året efter genslyngningen havde ørrederne gydt på de nye stryg, og den vilde ørredbestand var allerede på højde med de bedste bestande i Danmark. Det har den været lige siden, dvs. i fire år. Ørrederne har således kvitteret for, at restaureringen ved Vingsted blev udført på en ”naturlig” måde.

Hvad kræver ørreden af sine gydestryg?
I boksen herunder har vi sammenfattet de vigtigste anbefalinger for, hvordan man kan genskabe ”naturlige” stryg med gode miljøforhold i brede vandløb. Det bør prioriteres at sikre lavt vand, et naturligt fald og en sammensætning af gydegruset som i naturlige stryg.

Sådan genskaber man naturlige stryg

- Vandløbet skal have stor naturlig fysisk variation med et varieret liv af smådyr og vandplanter, så ørreden har masser af skjul og føde.

- Gydegruset skal have den rigtige sammensætning, så ørrederne kan gyde. Det betyder, at kornstørrelsen skal være sådan, at fiskene kan flytte det ved gydningen, uden at vandstrømmen skyller gydegruset væk fra stryget.

- Vandet skal løbe med en passende vandhastighed, så den spæde yngel kan klare sig, når den kommer frem fra gydegruset. Det betyder, at strygene skal have et passende naturligt fald. DTU Aqua anbefaler, at nye stryg i store vandløb anlægges med et fald på maksimalt 2 promille, som på de produktive stryg ved Vilholt og Vingsted. 

- Der skal være store områder med vanddybder under 20-30 cm, som de store ørreder kan gyde på, og hvor ynglen kan overleve. Det er særligt vigtigt, at der er lavvandede områder langs vandløbets bredder, da ynglen lever her de første måneder efter klækningen.

Læs mere om dette i DTU Aquas vejledning i at etablere gydestryg i vandløb.

Små udsatte laks klarede sig godt på strygene ved Vilholt
Strækningen ved Vilholt viser også, hvordan et godt opvækstområde for små laks kan se ud. Det viser resultatet af tidligere undersøgelser, hvor der i 1990-1992 som forsøg blev udsat i alt 23.000 små laks på 5-10 cm ved Vilholt.

De små laks klarede sig godt, og det er ikke overraskende, da strækningen nøje svarer til det ideelle gyde- og opvækstvand for laks. Men udsætningerne blev stoppet, fordi laksene ikke kan finde vej til og fra havet, når de skal passere flere opstemninger og søer på trækket til og fra Randers Fjord. De vanskelige passageforhold betyder, at der ikke vil kunne komme en naturlig laksebestand ved Vilholt.

Af Jan Nielsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Mere information
Se filmen om Vilholt og Vingsted ”Vilde ørredbestande i brede vandløb med lavvandede gydestryg
.

Læs mere om Vejle Å ved Vingsted, hvor der er offentlig adgang

Læs rapport fra en detaljeret undersøgelse ved Vilholt ”Ørredens krav til de fysiske forhold i store vandløb med speciel vægt på yngelstadiet”  

Læs mere om DTU Aquas undersøgelser i Gudenåen ved Vilholt

Se en film om effekten af at fjerne opstemningen ved Vilholt Mølle

Læs om forsøgsudsætningerne af laks i Gudenåen ved Vilholt i rapporten ”Kanosejladsen og laksefiskene i Gudenåen

Læs DTU Aquas vejledning i, hvordan man kan etablere gydestryg i vandløb

 

Nyhedsbrevet på Fiskepleje.dk informerer dig, når der er nyt om fisk og krebs. Klik og tilmeld nyhedsbrev.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BA1EABD4D-5BD4-4BBE-A7AB-089EEDFBF4B6%7D
17 MAJ 2022