Laks fra naturlig gydning i Nørreå.

Laksen er tilbage i Nørreå

onsdag 13 nov 19
|

Ny undersøgelse viser, at laksen igen gyder i Nørreå i Ribe Å-systemet efter, at en spærring længere nede i vandsystemet er blevet fjernet.

DTU Aqua fandt ved en undersøgelse i oktober i år vild lakseyngel i Nørreå i Sønderjylland. Det er første gang, der findes lakseyngel her efter, at Naturstyrelsen i 2014 etablerede en faunapassage ved opstemningen i Gram Slotssø. Opstemningen har hidtil forhindret laks og andre fisk i at komme op i Nørreå, men med faunapassagen blev der åbnet for, at fiskene kan vandre op i 100 km vandløb opstrøms Gram.

Ved undersøgelsen blev der fundet både ½-års og 1½-års-laks fra en vild bestand, og det viser, at laks har gydt i Nørreå i hvert fald i de sidste to år. 

Hele den cirka 10 km lange strækning fra Mølby og ned til Øster Lindet har frisk strøm samt grus og stenbund og har dermed særdeles gode forhold for laks. Det forventes derfor, at denne del af åen i fremtiden vil give et væsentligt bidrag til laksebestanden i vandsystemet.

Laksen-gyder-i-noerra
Nørreå er den øvre del af Gram Å, som udgør et af tre store tilløb til Ribe Å.

Tidligere undersøgelser har ikke fundet vilde laks
DTU Aqua har tidligere undersøgt en strækning på ca. 6,5 km i Nørreå op- og nedstrøms
Slevad Bro, der ligger ca. 4 km neden for Mølby. Her forsøgsfiskede DTU Aqua hvert år i perioden 2009-2012 i forbindelse med en undersøgelse af bækørredbestanden. Ved disse befiskninger blev der kun fundet laks én gang, og de var ikke fra den vilde bestand, men stammede fra udsætninger. 

Heller ikke ved den omfattende undersøgelse af laksebestanden i Ribe Å-systemet i 2014 eller i den seneste plan for fiskepleje for åen fra 2012 blev der konstateret laks opstrøms Gram. 

Laksen trives i Nørreå som har gode gyde- og opvækstområder for laksefisk
Nørreå har mange velegnede omvækstområder for laksefisk.

Af Stig Pedersen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Info om undersøgelsen

Undersøgelsen af laksebestanden i Nørreå er en del af et EU-finansieret overvågningsprogram af de oprindelige danske laksestammer og omfatter undersøgelser på lokaliteter spredt ud over hele Ribe Å-systemet. 

I den seneste undersøgelse i Nørreå blev der forsøgsfisket på fire stationer mellem Slevad Bro og Øster Lindet, og der blev konstateret vilde laks på alle stationer. Forsøgsfiskeriet foretages med elektrofiskeri, så fiskene bliver bedøvet af en let strøm i forbindelse med fangsten og genudsættes efter at de er længdemålt og registreret.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B53E8C9D0-58C7-4CC5-A2C1-FB30BE68235E%7D
21 JANUAR 2021