Springende ørredsmolt. Fotograf Bernt Rene

Hvilke ørreder fanger lystfiskere i Isefjorden?

søndag 17 apr 16
|

DTU Aqua og lystfiskerne undersøger ørredfangsterne i Isefjorden. Det første års data viser, at omkring hver femte ørred, som kommer på krogen, stammer fra udsætninger.

I både 2014 og 2015 blev der i april måned udsat 100.000 ørreder i mundingen af udvalgte vandløb, som har tilløb til Isefjorden. De udsatte fisk var såkaldte ørredsmolt, som har en længde på ca. 14-16 cm.

Udsætningerne foregik som en del af den normale smoltudsætning i området og var betalt af fisketegnet.

Lystfiskere indrapporterer deres fangster
I 2015 indledte DTU Aqua en undersøgelse, som skal vise, hvordan de udsatte ørreder indgår i lystfiskernes fangster.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med de lokale lystfiskere, som løbende indberetter deres fangster til DTU Aquas database. De skal angive længden på de fangede ørreder og om de ørrederne er med eller uden fedtfinne, dvs. om de kommer fra den vilde bestand eller fra udsætningerne i 2014 og 2015.

Vilde og udsatte ørreder i Isefjorden

De havørreder, som lystfiskerne fanger i Isefjorden, er to typer:

  • Vilde ørreder - der er naturligt produceret og opvokset i vandløb
  • Udsatte ørreder - der er udsat i vandløb herunder ørredsmolt udsat i åmundingen af udvalgte tilløb til Isefjorden

De udsatte ørreder stammer fra vildfisk der er opfisket som moderfisk i vandløb. For at kunne skelne de vilde ørreder fra de udsatte ørreder er alle de udsatte ørredsmolt uden fedtfinne. Fanger man derfor en ørred i Isefjorden og Roskilde Fjord, som mangler fedtfinnen, så ved man, at det er en ørred som er udsat i tilløbene til Isefjorden.

Havørred uden fedtfinne. Foto Lars Juel Hansen  

Fedtfinnen mangler på de ørreder som stammer fra udsætning af ørredsmolt. 

Foreløbige resultater
Indtil slutningen af december 2015 havde 10 fiskere indberettet fra 235 fisketure, hvor der i alt var blevet fanget 499 ørreder.

På den baggrund annoncerede DTU Aqua efter flere ”nøglefiskere”. Og nu er der kommet endnu flere indberetninger.

Status pr. 1. april 2016 er, at der er indberettet fangst af i alt 870 ørreder siden undersøgelsens start. Af disse var 19,5 % mærket, dvs. uden fedtfinne. På figuren ses fordelingen mellem mærkede og umærkede havørreder, som har indgået i fangsten.

I figuren ses desuden fordelingen af ørreder under 40 cm og ørreder, som er 40 cm og derover. Det ses, at de udsatte smolt er ca. et år om at vokse sig over mindstemålet på 40 cm, idet der først begynder at optræde udsatte fisk over mindstemålet i registreringerne i marts/april 2015, dvs. ørreder der blev udsat som smolt i april 2014.

I perioden april 2015 til april 2016 har nøglefiskerne indberettet i alt 275 havørred over målet. Heraf var de 59 udsatte fisk, svarende til 21,5 %.

Havørredfangst i Isefjord
Figuren viser andel af mærkede (= udsatte smolt uden fedtfinne) ørreder i fangster pr. måned i perioden april 2014-marts 2016. De blå og røde søjler viser hhv. andelen af mærkede ørreder under 40 cm og andelen af mærkede ørreder på 40 cm og derover.

Jo flere indrapporteringer af både mærkede og umærkede ørred, jo bedre bliver undersøgelsens datagrundlag, og jo bedre er man i stand til at vurdere udsætningernes værdi.

Derfor søger DTU Aqua flere fiskere, der vil deltage i undersøgelsen. Kunne du tænke dig at blive nøglefisker, så tilmeld dig her:

Tilmeld DTU Aqua kursus

Læs mere om undersøgelsen af ørredbestanden i Isefjorden 

Af Peter Geertz-Hansen, Kim Aarestrup og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/04/oerreder-i-isefjorden?id=ed207e4e-82b4-46b4-8ef8-b91ae6b1d235
9 DECEMBER 2021