Søørred lever i Gudenåens søer

Søørreden er sjælden men klarer sig godt i Gudenå nær Mossø

tirsdag 15 dec 15
|
Vandet fra mange fine ørredvandløb løber ud i Mossø og videre til Det Midtjyske Søhøjland. Det giver mulighed for en stor bestand af vilde søørreder i søerne, hvis der bliver skabt fri fiskepassage i vandløbene.

Et eksempel på den store produktion af søørredyngel er fra Gudenåen ved Vilholt, hvor syv år med mange ørreder har vist, at naturen hurtigt kom til at fungere, da en opstemning i Gudenåen blev fjernet.

I 2008 fjernede Naturstyrelsen en dæmning ved Vilholt Mølle nær Gudenåens udløb i Mossø, så vandstanden faldt to meter. På den måde fik åen sit naturlige og hurtigt strømmende forløb med lavvandede stryg tilbage flere kilometer opstrøms møllen. Strygene var forsvundet i det dybe vand, da møllen blev anlagt i 1866.

DTU Aqua har i flere år undersøgt fiskebestanden op- og nedstrøms Vilholt Mølle med hjælp fra Horsens Kommune, Naturstyrelsen, lodsejere og lokale sportsfiskere. Undersøgelserne foretages i august-september på de samme strækninger, som det nu nedlagte Vejle Amt undersøgte i mange år.

Søørred fra Mossø og kort som viser det område opstrøms Vestbirk vandkraftværk, som fiskene har svært ved at passere. 
Søørrederne fra Mossø kan gyde i Gudenåen mellem Vestbirk og Mossø, hvor der nu er en stor bestand.  Der er stort set ingen søørreder opstrøms Vestbirk, idet fiskene har svært ved at passere forbi vandkraftværket.

DTU Aqua fanger hvert år store søørreder på gydetræk til Gudenåen, og siden 2009 har der været en meget stor naturlig bestand af yngel fra gydning opstrøms møllen, hvor ørreden ikke kunne gyde i mange år. Samtidig er ørredbestanden tredoblet nedstrøms møllen.

Nu er der mindst 4-6 ørreder pr. meter af Gudenåen på en flere kilometer lang strækning, hvor bestandene tidligere manglede eller var meget mindre. Det meste er yngel.


Naturstyrelsens krav til ørredbestanden blev opfyldt

Ørreden blev i 2015 udpeget som en miljøindikator, dvs. en måleenhed for naturens tilstand. Det skyldes, at ørreden er afhængig af rent vand og en varieret natur med mange arter af fisk, smådyr og vandplanter.

Naturstyrelsens krav til en naturlig ørredbestand i det såkaldte ”Ørredindeks”, som DTU Aqua har været med til at udarbejde, er 

  • 1,5 stk. ørredyngel pr. meter vandløb (god økologisk tilstand)
  • 2,5 stk. ørredyngel pr. meter vandløb (høj økologisk tilstand)

Bestandene omkring Vilholt Mølle er dermed så store, at de hvert år så rigeligt opfylder kravene til de bedste danske ørredvandløb, dvs. med høj økologisk tilstand. Det gjorde de ikke for få år siden, da dæmningen var der.

Soeoerreder-voervadsbro-gudenaa 

Ørrederne kom tilbage til Voervadsbro

Figuren viser den naturlige ørredbestand fra gydning på en 160 meter lang strækning, der ligger ca. 1,5 km opstrøms Vilholt Mølle og er undersøgt mange gange.

Ingen kan være i tvivl om, at det har betydet umådelig meget for ørredbestanden i Gudenåen, at opstemningen blev fjernet.

Der har været op til ca. 10 ørreder pr. meter af åen, og der er altid mindst fire ørreder pr. meter. Det meste er yngel, der vokser så godt, at de udvandrer til Mossø og de store søer i Søhøjlandet som et år gamle ”smolt”. Her vokser de fleste op som søørreder og vender så tilbage for at gyde i Gudenåen.

Det er værd at bemærke, at der ikke er lagt sten eller gydegrus ud ved Voervadsbro, og at der også er et rigt liv af smådyr, vandplanter og andre fiskearter. Det hele kom af sig selv, da opstemningen længere nedstrøms blev fjernet, og de naturlige stryg kom frem i det lave vand.

Søørredbestandens udvikling ved Vilholt Mølle i Gudenåen 

Tredobling af bestanden nedstrøms opstemningen

De lavvandede stryg nedstrøms Vilholt Mølle hører til landets bedste og mest naturlige. Derfor har en strækning på 600 meter været undersøgt mange gange siden 1984.

Frem til 2009 var der op til ca. to ørreder pr. meter af åen, men siden 2011 har der været ca. seks ørreder pr. meter og et enkelt år næsten det dobbelte.

Fjernelsen af dæmningen ved Vilholt Mølle har dermed tredoblet ørredbestanden nedstrøms møllen siden 2011.

Fremgangen falder sammen med, at der siden 2010 formentlig har været flere gydefisk end tidligere, idet den første store årgang af ørreder fra Voervadsbro vandrede ud i søerne som etårs smolt i foråret 2010. Nogle af dem er sikkert vendt tilbage til Gudenåen samme år for at gyde, og her passerer de strækningen med stryg nedstrøms Vilholt Mølle, hvor en del af dem formentlig gyder.

Den store fremgang for bestanden de sidste fem år viser, at der tidligere har været mangel på gydefisk, og at fjernelsen af en dæmning kan have stor positiv effekt på ørredbestandene andre steder end opstrøms dæmningen.

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Læs mere om den sjældne søørred

Se en film om DTU Aquas fiskeundersøgelser omkring Vilholt Mølle

Se en film om ørredens gydeområder

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2015/12/soeoerred-i-gudenaaen?id=785ba4a6-3fb0-470b-9af5-25630fbb3377
3 DECEMBER 2022