Simested Å har naturlige gydebanker i hovedløbet og de producerer mange ørredyngel

Nye planer for fiskepleje i vandløb

torsdag 03 sep 15
|

I 2014 undersøgte DTU Aqua i samarbejde med lystfiskerforeninger og kommuner ca. 650 lokaliteter i forskellige vandløb, denne gang i Jylland og på Sjælland. Undersøgelsen af ørredbestandene er udført for at opdatere planerne for fiskepleje i de enkelte vandløb.

De fleste gode ørredvandløb er under to meter brede, og gode naturlige ørredbestande er tegn på, at vandløbets miljøtilstand er god med en artsrig flora og fauna.

DTU Aquas ”Planer for fiskepleje” har fokus på, at man får større bestande og en bedre natur ved både at sikre adgang til og genskabe egnede gyde- og opvækstområder for ørreder. Planerne for fiskepleje indeholder anbefalinger for tiltag, som gavner bestandene, både med hensyn til vandløbsrestaurering og udsætning af ørred. Mulighederne for ørredens gydning og opvækst prioriteres frem for som tidligere "kun” at sætte fisk ud de steder, hvor ørredens gydeområder er ødelagt.

Nye ”Planer for fiskepleje for ørred” er nu klar til de, som er interesseret i ørredbestandene i danske vandløb. Her kan du downloade planer og tilhørende kort -ørredbestande i danske vandløb.

De trykte planer er udsendt til de berørte kommuner samt de foreninger, som varetager udsætningerne i de enkelte vandløb. Foretrækker du et trykt eksemplar, kan du kontakte os.

Her er en kort gennemgang af udviklingen i ørredbestandene:

Nye planer for fiskepleje

 

Sjællandske vandløb med udløb i Kattegat og Øresund

Undersøgelsen af ørredbestanden i vandløb med udløb i Kattegat og Øresund omfatter en række vandløb, hvor de største er Esrum Å og Nivå.

 

Esrum Å

Der er kommet flere ørreder i Esrum Å-systemet, især i tilløbene Bøge Grøften og Gurre Å, hvor man fandt en tilfredsstillende tæthed af naturlig produceret ørredyngel.

 

Nivå

Som ved forrige undersøgelse findes en meget god ørredbestand i Nivå. I 1997 fandt man kun naturlig yngel på 2 lokaliteter hvor man i 2014 fandt ørredyngel på 12 af 14 undersøgte lokaliteter.

 

For både Esrum Å og Nivå gælder, at ørredbestanden vil vokse, såfremt man fortsætter med at genskabe gydeområder i vandsystemerne.

 

Læs hele rapporten om ørredbestanden i vandløb med udløb i Kattegat og Øresund og kort 

Tilløb til Køge Bugt, Sjælland

Undersøgelsen af ørredbestanden i tilløbene til Køge Bugt omfatter en række vandløb, hvor de største er Køge Å, Vedskølle Å og Tryggevælde Å.

 

Køge Å

Her er der sket en markant forbedring af den gennemsnitlige yngeltæthed i Køge Å systemet fra 20 til 61 stk. ½-års ørreder pr. 100 m2 i forhold til undersøgelsen i 2005.

 

Vedskølle Å

Der er sket en markant forbedring af yngeltætheden, fra 22 til 134 stk. ½-års ørreder pr. 100 m2 i forhold til undersøgelsen i 2005. Tilsvarende er der sket en stigning i bestanden af ældre fra 2

stk. til 8 stk. pr. 100 m2 .

 

Tryggevælde Å

Der er sket en forbedring af den gennemsnitlige yngeltæthed fra 63 til 96 stk. ½-års ørreder pr. 100 m2. Tætheden af ældre ørreder var uændret 3 stk. pr. 100 m2 .

 

Fælles for Køge Å, Vedskølle Å og Tryggevælde Å.

I denne undersøgelse blev der observeret spærringer i form af opstemninger eller rørlægninger i

både hovedløb og tilløb. Ørredbestanden vil kunne vokse væsentligt, såfremt man genskaber passage og egnede gydeområder i tilløbene til Køge bugt.

 

Læs hele rapporten om ørredbestandene i tilløb til Køge Bugt og kort

 Simested Å i Himmerland

Simested Å er lidt usædvanlig, idet den har en stor yngelproduktion i hovedløbet. Baggrunden for den gode produktion i hovedløbet er, at der er lavvandede stryg med et godt og naturligt fald.

 

Yngelproduktionen i hovedløbet er vigtig for ørredbestanden, da åen kun har få tilløb, hvoraf det største er Døstrup Bæk. Den gennemsnitlige tæthed af ½-års ørreder pr. 100 m2 er steget fra 58 til 68 stk. Ligeledes er tætheden af ældre ørreder steget fra 12 til 19 stk. pr. 100 m2

 

Samlet set er behovet for udsætning af ørred i Simested Å nu så lille, at det ikke længere kan anbefales at opfiske moderfisk. Ørredbestanden har potentiale til at blive større, såfremt man fortsat fjerner spærringer i både til- og hovedløb. Det er tillige vurderet, at der i flere mindre vandløb er mangel på skjulesten og gydegrus.

 

Læs hele rapporten om ørredbestanden i Simested Å og kort

 


 

Vejle Å i Østjylland

På en række stationer blev der i 2014 fundet en tæthed af ½-års ørreder, som var mindre end ved undersøgelsen i 2006. Der er dog også en række stationer, hvor bestanden er gået frem. Men samlet set må det konkluderes, at der ved denne undersøgelse er fundet en mindre bestand af ørred end ved undersøgelsen i 2006. Årsagen kan ikke forklares. De stationer, hvor tætheden af ½-års ørreder er gået tilbage, ligger spredt i hele Vejle Å-systemet og ligeledes ligger de stationer, der havde fremgang, også spredt.

 

Der er sket et fald i den gennemsnitlige tæthed af ½-års ørreder pr. 100 m2 fra 114 til 60 stk. Ligeledes er tætheden af ældre ørred faldet fra 29 til 11 stk. Det skal dog fremhæves, at Vejle Kommune har restaureret lange strækninger af hovedløbet, som ikke er undersøgt ved denne undersøgelse. Kommunen har selv undersøgt fiskebestanden og fundet ret høje tætheder af yngel fra gydning på de restaurerede strækninger. Derfor må det formodes, at ørredbestanden i hovedløbet er blevet væsentlig større end tidligere, hvilket ikke fremgår af DTU Aquas undersøgelse.

 

Der findes stadig en række spærringer i form af opstemninger og rørlægninger i vandsystemet. Potentialet til en større ørredbestand er til stede, såfremt man skaber bedre passage ved opstemninger, frilægger rørlagte strækninger og fortsætter med at restaurere hovedløbet.

 

Udsætning af ørred i Vejle Å ophørte fra og med 2010.

 

Læs hele rapporten om ørredbestanden i Vejle Å og kort

 


 

Undersøgelsen af ørredbestandene i 2014 dækker også undersøgelser af ørredbestanden i ca. 100 vandløb i området fra Bovbjerg fyr til Varde Å, Vestjylland

 

Ørredbestandene er relativt små, og yngeltætheden har generelt ikke ændret sig siden sidste undersøgelse i 2004. Den gennemsnitlige yngeltæthed var uændret 2-5 stk. ½-års ørreder pr. 100 m2. Tætheden af ældre ørreder var halveret og var nu under 3 stk. pr. 100 m2 .

 

Læs hele rapporten om ørredbestanden i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing og kort nord og kort syd

 

Læs hele rapporten om ørredbestanden i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å og kort nord og kort syd


 

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Nyhedsbrevet på Fiskepleje.dk informerer dig, når der er nyt om fisk i danske vandløb. Klik og tilmeld nyhedsbrev.

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2015/09/Oerredbestande-planer-for-fiskepleje?id=7071eccb-fbb4-4c2c-bc44-eba28563d369&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
3 JULI 2022