Ål

Regler for fiskeri efter ål

fredag 05 feb 10
|
Ålen er truet og derfor er der indført nye regler for fiskeri efter ål i fersk- og saltvand.

Den europæiske ålebestand er på et faretruende lavt niveau. Mængden af yngel fra Sargassohavet er faldet 90 - 99 procent siden slutningen af 1970’erne. Derfor har EU-Kommissionen pålagt medlemslandene at udarbejde en genopretningsplan for ålebestanden.

Målet med genopretningsplanen er at øge mængden af blankål, der forlader Europas vandsystemer og kystvande og derved forøge antallet af ål som gyder i Sargassohavet. EU-Kommissionens forordning til genoprettelse af ålebestanden beskriver rammerne for, hvordan ålebestanden i saltvand og ferskvand skal forvaltes. I saltvand skal fiskeriindsatsen halveres i forhold til niveauet for perioden 2004-2006. I ferskvand er målet at øge biomassen af udvandrende blankål, indtil de udgør 40 procent af den biomasse, som var til stede, da bestanden havde en sund størrelse, hvilket i Danmark regnes som tiden mellem 1920 og 1960.

Den danske genopretningsplan er udarbejdet efter en offentlig høringsfase og er i 2009 godkendt af EU-Kommissionen.

Lokale vedtægtsbestemmelser kan afvige fra det generelle regelsæt og er ikke beskrevet i ovenstående bekendtgørelser. Regler der vedrører placering af ruser, maskemål m.m. henvises til bekendtgørelsen. Er man i tvivl, bør man henvende sig til fiskerikontrollen på telefon 3395 8000.

De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere regler for ålefiskeri er, at perioden, hvor der lovligt kan fiskes ål, er blevet begrænset, og der er yderligere begrænsninger i antal og type af redskaber, der må anvendes. De regler, der gælder fra december 2008, er beskrevet herunder. Der gælder dog særlige regler for erhvervsfiskere med ålelicens.

Lystfiskeri

Bekendtgørelse nr. 1199 skelner mellem lystfiskere og fritidsfiskere. En lystfisker er defineret som en person, der anvender en stang med snøre og krog eller lignende lette håndredskaber. Lystfiskeri efter ål er ikke berørt af forvaltningsplanen og må udøves hele året i både ferskvand og saltvand, og fangsten må hjemtages.

Fritidsfiskeri - saltvand - Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri af ål i saltvand, maj 2024. Læs bekendtgørelsen om forbud mod ålefiskeri

En fritidsfisker, der fisker i saltvand, må efter de nye regler fortsat højst anvende seks redskaber af gangen af følgende redskabstyper:

 • krogliner á 100 kroge
 • kasteruser (enkelte eller dobbelte) hvoraf én af ruserne må være en rejepæleruse. En rejeruse skal anmeldes hvert år til Fiskeridirektoratet. Rejepæleruser skal opfylde bestemte krav (jf. § 22 i bekg. 1199 og ændring i bekg. 692 af 2/7-2009.)
 • tejner
 • garn (højst tre stk.)

En fritidsfisker må ikke længere:

 • Anvende ruse i perioden 10. maj - 31. juli  
 • Sætte krogliner i perioden 1. maj - 30. september
 • Stange og blusse ål

Fritidsfiskeri - ferskvand

I ferskvand aftales antallet af redskaber med den person der ejer fiskevandet. Afstandsreglerne for redskaber angiver, at der skal være 100 meter mellem hvert redskab og redskabet må kun dække 1/3 del af vandets bredde. Reglerne er beskrevet i bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand.

 • Krogliner
 • Kasteruser (enkelte eller dobbelte). Tilladt 1. august til 15. oktober
 • Garn må ikke anvendes i søer fra 1. april til 31. maj

Ålekister eller lignende spærrende redskaber, som er lovligt anmeldt, må anvendes i perioden 1. august til 15. oktober. Lovlig anvendelse af ålekister ophører 1. januar 2014.  

Ikke tilladte redskaber og fangstmetoder i ferskvand:

 • Trawl og andre fiskeredskaber spilet med skovle eller lignende, herunder oterfiskeri.
 • Elektricitet, eksploderende, giftige eller bedøvende stoffer samt fiskeri ved tørlægning.
 • Stangning eller hugning ved kunstigt lys samt hel eller delvis spærring med lys eller elektricitet for fiskenes frie gang.
 • Stangeredskaber og lystre af enhver art - herunder ålekam - spyd og pile, der er forsynet med kroge eller kroglignende anordninger beregnet til at fastholde den spiddede fisk samt skrabepilk og skydevåben, idet dog fangstkrog til landing af fisk fanget med et andet redskab ikke er omfattet af forbuddet.
 • Jagen (pulsning) af fisk i redskaber.
 • Fiskeri med huggeredskaber (rykfiskeri).

Pæleruse til fiskeri efter ål 

Erhvervsfiskeri

En person, der har ret til at drive erhversfiskeri i salt - eller ferskvand eller har en tilladelse til at omsætte fisk fra ferskvand, kan ansøge om en tilladelse til ålefiskeri hos Fiskeridirektoratet. I tilladelsen er det specificeret hvor mange redskaber, der må anvendes til ålefiskeri.

I vandløb er erhvervsruser kun tilladt fra den 1. juni til den 30. november.

Mindstemål

I ferskvand er mindstemålet for gule ål på 45 cm. I saltvand er det generelle mindstemål 40 cm, med enkelte undtagelser som angivet i nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Mindstemål (cm) for gule ål.

 Vandområde

 Total længde

                            

 Ferskvand      45 cm
 Saltvand 
     40 cm
 Limfjorden      40 cm
 Ringkøbing, Stadil og Nissum Fjorde      38 cm
 Roskilde Fjord og Isefjorden       38 cm

Fiskeperiode

Bemærk at der kan være særregler, som regulerer fiskeriet mere restriktivt i et lokalområde, og der gælder i øvrigt særlige regler for bredejere og erhvervsfiskere. De generelle regler for perioder, hvor det er tilladt at fiske ål er beskrevet i tabel 2.  

Tabel 2: Den tilladte fiskeperiode.

 Personer Fiskeri efter ål er tilladt 
 Lystfisker   Hele året 
 Fritidsfisker ferskvand med ruse     1. aug - 15. oktober
 Fritidsfisker saltvand med ruse   1. aug - 9. maj 
 Bredejere    1. aug - 15. oktober
 Erhvervsfisker    Hele året såfremt fiskeren har gyldig ålelicens  
 Erhvervsfisker  Uden ålelicens har samme regler som fritidsfisker

Erhvervsfiskere uden gyldig ålelicens må ikke omsætte ål.

 Pæleruse til fiskeri efter ål 

Mere information om ål 

Af Michael Ingemann Pedersen og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om fiskepleje  

 
https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2010/02/100205_regler_for_aalefiskeri
24 JULI 2024