Villestrup Å er ca. 20 km lang. Fra udspring til udløb i Mariager Fjord er der et niveauforskel på 22,5 m.Foto: Finn Sivebæk.

Følg antallet af ørreder som naturligt trækker fra et dansk vandløb

fredag 17 apr 09
|
Følg antallet af ørreder, som naturligt trækker fra Villestrup Å og ud i Mariager Fjord. Nu kan man dagligt følge bestanden af fisk, som trækker ud af et større vandsystem.

Følg antallet af ørreder som naturligt trækker fra Villestrup Å og ud i Mariager Fjord 
I 2009 kan du dagligt følge antallet af ørreder, som naturligt trækker fra Villestrup Å og ud i Mariager Fjord (fig. 1). 

Villestrup Å er ca. 20 km langt. Fra udspring til udløb i Mariager Fjord er der et niveauforskel på 22,5 m.
Nu kan man dagligt følge bestanden af fisk, som trækker ud af et større vandsystem.

Igen i år er det i Villestrup Å, hvor DTU Aqua foretager en undersøgelse af, hvor mange smolt der trækker ud fra Vandløbet. En tilsvarende undersøgelse fra sidste år, 2008, viste et udtræk på næsten 4.500 smolt (fig. 2). Dette tal er ca. 3 gange større end den forrige undersøgelse i 2004 (fig. 3). Den øgede udvandring skyldes sandsynligvis primært fjernelse af den nederste spærring i vandløbet.

Tæt på åens udløb er der opstillet en fælde, som fanger de fisk, der udvandrer fra åen. Fælden bliver tømt dagligt og fangsterne bliver løbende indrapporteret på denne hjemmeside. Fælden er opbygget efter "ålekiste" princippet og opstillet, så den fanger alle åens smolt inden åens udløb i Mariager Fjord.

Figuren viser de daglige fangster af smolt. Fælden fanger også andre fisk som havørred på vej tilbage til saltvand efter gydningen oppe i vandløbet (de såkaldte nedgængere), ål, lampretter og gedde. Efter fangst og registrering udsættes fiskene nedenfor fælden.

Henover foråret 2009 vil der dagligt være en opdatering af hvor mange smolt, der er trukket fra vandløbet og ud i havet. Dette præsenterer vi online i nedenstående graf. 

Villestrup Å smoltudtræk ørred 2009
Smolt fra Villestrup Å i 2009, grafen bliver opdateret dagligt.

Til sammenligning er der nedenfor præsenteret de figurer der, til dato, viser udtrækket af smolt fra Villestrup Å i hhv 2004, altså før den nederste opstemning blev fjernet og tallene fra smoltudtrækket i 2008.

Sideløbende med undersøgelsen af udtrækket af smolt fra Villestrup Å laver DTU  en undersøgelse af overlevelsen og adfærden af smolt efter udvandring i Mariager Fjord. Fiskene mærkes med akustiske mærker og udsættes i udløbet af Villestrup Å og deres vandring ud af fjorden følges via specielle lyttebøjer sat op på strategiske steder.

I dag ved man intet om overlevelse eller adfærd efter udvandringen fra vandløbene. F.eks. ved vi ikke om nogen af smoltene eventuelt bliver i fjorden.  

Villestrup Å smoltudtræk ørred 2008 
Smolt fra Villestrup Å i 2008, hvor det total udtræk var på 4.500 stk ørredsmolt.

Til sammenligning er der nedenfor præsenteret en figur der, til dato, viser udtrækket af smolt fra Villestrup Å i 2004, altså før opstemningen blev fjernet.

Villestrup Å smoltudtræk ørred 2004
Smolt fra Villestrup Å i 2004, hvor det total udtræk var på 1.665 stk ørredsmolt. 

Mariager Fjord er i lystfiskerkredse kendt for at huse en bestand af såkaldte fjordørreder. Det er fisk, som man mener aldrig forlader fjorden og som er kendetegnet ved en anden farvetegning end det normale blanke udseende en havørred har. Dette står f.eks. i modsætning til udvandringen af smolt fra Gudenåen, som alle forlader Randers Fjord kort tid efter udvandring fra åen.

Bøjerne er markeret med et gult flag, som vist på billedet nedenfor: Endelig mærker vi en del af nedgængerne med såkaldte DST mærker, som registrerer temperatur, dybde og salinitet i fiskens omgivelser.

Vi håber at nogle af disse mærkede fisk bliver genfanget og mærket sendt tilbage til os. Der gives en dusør for returnering af mærket. Mærkningerne i Villestrup Å har allerede give værdifulde oplysninger om havørredens adfærd i saltvand. F.eks er der genfanget havørreder mærket som smolt i Villestrup Å, i Isefjorden og i Tyskland omkring Fehmern.

Flere oplysninger om fisk der er mærket i forbindelse med videnskabelige undersøgelser.

Gul bøje. Foto: Henrik Baktoft
Bøjen med gult flag markerer lyttestationen. 

Af Kim Aarestrup, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressoourcer.

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2009/04/090417_foelg_antallet_af_oerreder_villestrup_aa
18 JUNI 2024