Skjern Å

Fremtidig forvaltning af laksebestande - 2008

tirsdag 08 jan 08

Danske bestande af laks er generelt i fremgang. Målet er, at bestande vokser yderligere, og at de i stigende omfang bliver selvreproducerende. En forudsætning for at bestandene kan udvikle sig er, at fiskerireguleringer bliver tilpasset fiskens behov.

I de senere år er bestandene af laks blevet større og større. Sæsonen 2007 var ingen undtagelse. I den netop afsluttede fiskesæson blev der i flere vandløb registreret de største fangster i mere end 50 år.

Baggrunden for de voksende bestande af laks i de vestjyske vandløb skyldes primært større udsætningsmængder og strammere fiskeriforvaltning. De to parametre er forhold, som også i fremtiden vil blive justeret med henblik på at sikre selvreproducerende bestande af laks.

Bedre laks til udsætning

Igennem de sidste syv år er de laks, der bliver udsat i Vestjylland, alle af vestjysk oprindelse og ikke, som tidligere, baseret på stammer fra Irland, Skotland og Sverige. Årlige genetiske analyser af de anvendte moderfisk sikrer, at man anvender de rigtige fisk til at skabe de kommende bestande. Dette opdrætsarbejde foregår i et tæt samarbejde mellem Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Center for Vildlaks, de lokale lystfiskerforeninger og Skov- og Naturstyrelsen. Gennem denne fælles indsats er det de sidste par år lykkedes at opfylde alle udsætningsplaner, og det er en væsentlig forklaring på, at der er kommet flere laks i vandløbene.

De vandløb, hvor fisketegnsmidlerne i 2008 finansierer udsætning af laks er Storå og Skjern Å, som har udmunding i hhv. Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord samt vadehavsvandløbene Varde Å, Sneum Å, Kongeå og Ribe Å. Det eneste østvendte vandløb er Gudenå, som udmunder i Randers Fjord.

En forudsætning for selvreproducerende bestande er, at fiskeriet bliver forvaltet så bestandene på sigt kan klare sig uden udsætninger. I de seneste 10 år har der været foretaget væsentlige reguleringer i både stang- og garnfiskeriet med henblik på at gøre fiskeriet bæredygtigt.

Beskyt laksebestandene

Hvis bestandene af naturligt produceret laks fortsat skal vokse kræver det, at der sker væsentlige forbedringer af laksens levesteder i vandløbene. I dag stammer opgangslaksene oftest fra udsætninger og desværre kun i mindre grad fra naturlig produktion. 

For at kunne genskabe selvreproducerende bestande er det afgørende, at alle egnede gydepladser bliver anvendt til gydning. For at øge antallet af gydelaks er laksen i dag totalfredet i Storå og Ribe Å. I Varde Å har den været fredet i en periode, og i dag er den som udgangspunkt fredet, men der kan årligt tildeles en fangstkvote. For at sikre bestandene mod overfiskeri må det forventes, at en kvote-model i fremtiden vil blive anvendt i de vestjyske vandløb, hvor fiskeplejen finansierer udsætninger.

Endvidere vil det være naturligt, at fredningstiden for laks dækker hele den periode, hvor laksene gyder, og at fredningstiden på laks bliver ens for alle de danske vandløb, hvor det er intentionen, at genskabe en naturlig og selvreproducerende laksebestand.

Det seneste initiativ på dette område omkring en ensretning af reglerne er, at Sydvestjysk Sportsfiskerforening i samarbejde med Danmarks Fiskeriundersøgelser har vedtaget, at fra og med 2008 vil laksen i Sneum Å og Kongeå være fredet. Der vil i 2008 blive tildelt en kvote på hhv. 50 og 30 laks. Endvidere må fiskeri efter laks kun foregå i i perioden 1. april – 1. oktober. Alle hjemtagne laks skal indrapporteres i henhold til fastsatte retningslinjer.
Læs mere om fredningen på Sydvestjysk Sportsfiskerforenings hjemmeside.

Naturlige laksebestande kommer ikke af sig selv

En fiskepleje som er baseret på udsætninger er ikke holdbar i fremtiden. Derfor bør endnu flere foreninger rette fokus på tiltag som virkelig gavner bestandene, nemlig at genskabe bedre levebetingelser for fiskene sideløbende med en hensigtsmæssig forvaltning af fiskeriet.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Forvaltning af laks i 2020

Adaptiv forvaltning af laksebestandene betyder at der løbende sker udvikling i forvaltningen og der er sket en del siden 2008. I denne infoboks er links til nye tiltag i forvaltning af laks i danske vandløb.

2019.
I den danske lakseforvaltning er det vigtigt at arbejde for, at laksestammerne kan reproducere sig selv, og at bestandene kan blive så store, som det er muligt i de enkelte vandsystemer.

2017.
Status for laksen og dens forvaltning i Danmark 2017 i Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2008/01/080108_fremtidig_forvaltning_af_laksebestande
24 JUNI 2024