Forskningsbaseret rådgivning

Forskningsbaseret rådgivning under fiskeplejen tager udgangspunkt i forskning i ferskvandsfiskeri, ferskvandsøkologi, kystøkologi og populationsgenetik, der bliver leveret af forskere ved DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

  

Forskningsbaseret rådgivning - DTU Aqua - Fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk rådgiver omkring fiskepleje i vandløb, søer og kystnære områderFiskeplejekonsulent Finn Sivebæk undersøger, om gruset er egnet til gydning for ørred.

Forskningen har fokus på fiskenes krav til levesteder i vandløb, søer og kystnære områder. Der foregår ligeledes undersøgelse af naturlige og menneskeskabte forhold som påvirker fiskebestandene.

DTU Aqua rådgiver myndigheder, erhverv og borgere om en bæredygtig forvaltning og pleje af fiskebestande.

Ønsker du rådgivning om fiskepleje herunder vandpleje, opdræt og udsætning af fisk i ferskvand i vandløb og søer kan du kontakte fiskeplejekonsulenterne:

Finn Sivebæk 

Bjarke Dehli

Henrik Ravn

Ønsker du rådgivning om fiskepleje herunder restaurering, opdræt og udsætning i saltvand i fjorde og på kysten kan du kontakte fiskeplejekonsulent:

Mette Schiønning

Forskningen på området er med at forvalte fiskebestandene og til at udvikle lystfiskeri og fritidsfiskeri, der tilsammen dyrkes af næsten en halv million danskere.

Læs om fiskeplejekonsulenterne

Læs om Handlingsplaner for fiskeplejen

Download plakater med information om marin fiskepleje

Ferskvandsfiskeri

Vi forsker i udvalgte fiskearters krav til levesteder i vandløb, søer og kystzone med henblik på at øge den naturlige reproduktion og mindske dødeligheden.

Vi undersøger de naturlige og menneskeskabte påvirkninger af vandsystemerne, herunder effekten af forringelser af levesteder i vandløb, fysiske spærringer i vandløb, næringsrige søer og i etablering af nye søer og vådområder.

Resultaterne af forskningen bruges til at rådgive om, hvordan bestande af især ferskvandsfisk kan ophjælpes, bevares og udnyttes bæredygtigt.

Vi finder ud af hvilke lokaliteter, der er egnede til at udsætte ål, ørred, laks, pighvar og skrubber. Vi laver udsætningsplaner for ørred og laks, og endelig måler og vurderer vi effekten af udsætningerne.

Læs om forbedringer af fiskens levesteder i vandløb, søer og kystnære områder.

Læs om udsætning af fisk i vandløb, søer eller i kystnære områder.

Populationsgenetik

Vi forsker i, hvordan fersk- og saltvandsfisk er opdelt i bestande med forskellige genetiske træk. Ved at koble genetiske og økologiske undersøgelser, finder vi ud af hvad, der påvirker de enkelte fiskebestandes udbredelse og lokale tilpasninger. Undersøgelserne kan også vise, hvordan klimaændringer og selektivt fiskeri har indflydelse på de genetiske ressourcer i salt- og ferskvandsfisk.

Populationsgenetiske metoder bruges også til genetiske undersøgelser i akvakulturen med henblik på at identificere fiskestammer, der er særligt velegnede til akvakultur og produktion af kvalitetsfisk.

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx
23 SEPTEMBER 2023