Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2015
24 NOV

Derfor bliver storlaks længere tid i havet

Det er laksenes genetik, der afgør, hvor længe de bliver i havet og dermed hvor store de bliver, fortæller ny videnskabelig artikel. 

11 NOV

Gedder i Tryggevælde Å vandrer sjældent ud i Køge Bugt

Adfærd hos gedder i Tryggevælde Å er undersøgt i 450 dage og det viser sig, at gedderne bevæger sig mindst 350 meter om dagen, men sjældent helt ud i Køge Bugt. 

11 NOV

Se om vi undersøger ørredbestandene i et vandløb nær dig

I efteråret 2016 skal "Planer for Fiskepleje" revideres for udvalgte vandsystemer. Hvert år undersøger DTU Aqua i samarbejde med lystfiskerforeninger forskellige vandløb...

11 NOV

Find havørredens gydepladser

I de næste par måneder gyder havørreden for alvor i vandløbene. Se en kort videofilm om, hvordan det sker, og hvordan du kan kende en brugt gydeplads. 

06 NOV

Invitation: Fællesskabsaften for brugere af Roskilde Fjord den 1. december

Dansk Amatørfiskerforening og DTU Aqua indbyder til møde om de mange rekreative muligheder, som Roskilde Fjord indbyder til, og om de regler der gælder, når man bruger...

28 OKT

Overraskende fangst af stor pighvar med mærke

For ni år siden blev der udsat små pighvarrer i Vejle Fjord. Fiskene var mærkede, og for nylig kom et af mærkerne tilbage til DTU Aqua med posten. Det gav anledning til...

26 OKT

Åleudsætninger skal hjælpe bestanden

Flere undersøgelser viser, at ål fra udsætninger vokser og bliver til blankål, der søger mod havet. En enkelt undersøgelse viser, at ål, der er udsat i ferskvandstilløb...

26 OKT

Nu er der krav om fisk i vandløb og søer

Naturstyrelsen har nu udsendt en bekendtgørelse om, hvordan fiskebestanden skal være i udvalgte vandløb og søer. 29 % af de ørredvandløb, DTU Aqua har undersøgt fra 2008...

17 SEP

Skolebørn undersøgte ørredens børnehave

Se en videofilm om, hvordan 3. C fra Skibet Skole ved Vejle forleden undersøgte ørredbestanden i en bæk og fangede 132 ørreder på en ganske kort strækning.

17 SEP

Værn om bækken – her gyder ørreden

Alle ørreder, både havørred, søørred og bækørred, gyder i vandløb, og de største naturlige bestande af ørredyngel findes i bække, der er under to meter brede. Dem har...

16 SEP

Lystfiskeri i Københavns Havn – mange nye muligheder

Mulighederne for lystfiskeri Københavns Havn er fra denne sommer blevet stærkt udvidet. Og der er gode muligheder for at fange fisk til et måltid. Men bundfiskene bør...

03 SEP

Nye planer for fiskepleje i vandløb

I 2014 undersøgte DTU Aqua i samarbejde med lystfiskerforeninger og kommuner ca. 650 lokaliteter i forskellige vandløb, denne gang i Jylland og på Sjælland. Undersøgelsen...

26 AUG

Kurser for fritidsfiskere i genkendelse af fiskearter

Gratis kursus skal hjælpe fritidsfiskere med at skelne mellem de fiskearter, som kan være svære at artsbestemme præcist.

26 AUG

Størst vandringssucces hos laksesmolt, som er opdrættet ved lav tæthed

Der udsættes tusindvis af laks i danske vandløb. Ny undersøgelse har vist, at deres vandringssucces til havet er påvirket af, hvordan de er opdrættet.

26 AUG

Få ledige pladser på kurset Vandløbsrestaurering del 2

Kurset er gratis, og man kan melde sig til, hvis man har erfaring med vandløbsrestaurering og basiskendskab til fiskenes miljøkrav.

24 AUG

127.000 skrubber udsat i Limfjorden i 2015

Produktionen af skrubber til udsætning har været ekstra stor i 2015, og derfor er der blevet udsat særligt mange små skrubber i år. 

23 AUG

Hjælp DTU Aqua med at skaffe gydemodne pighvarrer

De marine fiskeudsætninger af pighvarrer er udfordrede, fordi det er svært at skaffe tilstrækkeligt mange gydemodne pighvarrer. Derfor opfordres fiskere til at hjælpe...

13 AUG

Flere fjordskrubber til Limfjorden

Den 15. juli 2015 blev 20.000 små skrubber udsat i Limfjorden. De skal bidrage til at holde bestanden af fjordskrubber ved lige. 

08 JUL

Fangst af krabber kan gavne Isefjordens fiskebestand

Fangsten af konsumfisk i Isefjorden kan øges betydeligt, hvis en væsentlig del af fjordens overflod af strandkrabber bliver fanget. Krabberne, som gør fiskeriet efter...

Fiskeri og fiskebestande Fødevarer, fisk og landbrug Hav- og dambrug
08 JUL

Kan saltvand bremse den sortmundede kutling?

Den sortmundede kutling breder sig i de sydøstlige dele af de indre danske farvande. Viden om artens fysiologi og genetik kan afsløre om den også vil nå Nordsøen.

Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr Havforskning Økosystemer
22 JUN

Kursus i vandløbsrestaurering

Nu kan du melde dig til et gratis kursus i videregående vandløbsrestaurering. Kom og lær, hvordan man løser de store problemer for vandløbsfiskene, fx ved opstemninger...

22 JUN

Præcis 3D-overvågning af ørred- og laksesmolt

DTU Aqua udvikler i samarbejde med Norsk Institut for Naturforskning ny teknologi med meget små sendere, der gør det muligt at sige præcist, hvor små fisk opholder sig...

22 JUN

Stallinger kæmper for deres overlevelse i vandløbene

De store stallinger bliver med stor sandsynlighed ædt af rovdyr.

22 JUN

Ny teknologi afslører fisks adfærd i søer, åer og hav

Ny teknologi giver værdifuld viden om fisks adfærd i både ferskvand og de store marine områder. Kim Aarestrup fra DTU Aqua har sammen med internationale kollegaer skrevet...

22 JUN

Aborren jager også i uklart vand

Den store rovaborre er en populær sportsfisk i vores søer. Aborren er mest kendt for at trives i de mere klarvandede søer. Det forklares ofte med, at den jager ved hjælp...

09 JUN

Ny viden om lakseynglens valg af levesteder

Et nyt feltstudie med udsat lakseyngel i Kongeåen har belyst hvilke forhold, der om sommeren er optimale for lakseynglens valg af levesteder og overlevelse i danske vandløb...

09 JUN

Vild lakseyngel fra gydning i Storå

Midt i maj fandt DTU Aqua lakseyngel fra gydning på to nyetablerede stryg i Storås hovedløb ved Holstebro.

30 MAJ

Ørredfangster i Isefjorden bliver undersøgt

Udsætning af ørredsmolt i Isefjorden er finansieret af fisketegnsmidlerne. De udsatte ørredsmolt indgår i en undersøgelse af ørredfangster i Isefjorden.

28 MAJ

DTU Aquas forskning hjælper ildsjæle til at skabe bedre forhold i danske vandløb

DTU Aquas kursus om vandløbsrestaurering uddanner lystfiskere i de nyeste metoder til fiskepleje. Efter mange år med udsætning af fisk, handler det i dag om at skabe naturlige...

20 MAJ

Mød DTU Aquas marine fiskeplejekonsulent på Gershøj Havn

Hornfisken er i centrum ved et arrangement 23. maj 2015 i Gershøj Havn ved Roskilde Fjord, hvor man både kan fiske og få smagsprøver og svar på spørgsmål om fiskelivet...

28 MAR

Et hav fuld af mikroplastik

Artikel i Aktuel Naturvidenskab: Hvad sker der egentlig med de enorme mængder af plastik, som ender i havet? Et bud er, at det nedbrydes til mikroplastik, som måske kan...

23 MAR

Følg ørrederne, når de vandrer fra vandløb og ud i havet

DTU Aqua laver undersøgelser i vandløb, og nu kan du følge ørredsmoltene, når de vandrer fra vandløbene og ud i fjorde og havområder.

23 MAR

Fuglsang Sø – en perle i Herning med en imponerende fiskebestand

I den nordlige del af Herning ligger intet mindre end en naturmæssig sensation. Den kunstige Fuglsang Sø har en miljøtilstand, der kan matche de reneste søer i Danmark...

23 MAR

Følg ørrederne, når de vandrer fra Geels Å og ud i Odense Fjord

Hvordan vandrer opdrættede ørredsmolt i vandløb? Det undersøger DTU Aqua. Du kan følge med i resultaterne online og se, hvor mange ørreder der vandrer ud fra et udvalgt...

23 MAR

Laksens genetik forudsiger vindere og tabere ved klimaforandringer

Variation i generne indenfor en art er altafgørende for, hvem der dør, og hvem der overlever klimaændringer. Ny forskning har udnyttet pukkellaksens ejendommelige livscyklus...

23 MAR

Handlingsplan for fiskeplejen 2015

Ny handlingsplan for fiskepleje skal skabe mere liv i vandet og på bredderne. Pengene går bl.a. til udsætning af ørreder og pighvar, vandløbsrestaurering og promovering...

25 FEB

Vådområder kan påvirke bestandene af vildfisk meget

Vådområder etablerer man ved vandløbene for at rense vandet for næringsstoffer. Nu har DTU Aqua produceret fire videofilm om, hvordan vådområder kan påvirke de naturlige...

19 FEB

Mangel på laksefisk i Gudenå ved Tørring

Fiskeundersøgelser i Gudenå ved Tørring har vist, at bestanden af stallinger er meget lille, og at der mangler ørredyngel.

18 FEB

Vandmiljøagenter skaffer viden om miljøet i søer

DTU Aqua opfordrer nu lystfiskere og andre til at skaffe viden om miljøet i søer. Er du lystfisker, eller har du bare en stor interesse for søer, kan du melde dig som...

29 JAN

Laksekvoter for fiskesæsonen 2015

Den danske laks er i fremgang, men de naturlige bestande fra gydning er stadig så små, at laksen er fredet. Bestandene kan dog tåle et vist fiskeri, hvis det tager udgangspunkt...

29 JAN

Hvad kan du gøre for laksen?

Laksebestandene i Danmark har i det seneste årti været i fremgang, men i 2013 og 2014 er udviklingen gået i stå. En fortsat positiv udvikling kræver en målrettet indsats...

08 JAN

Nye moser til brakvandsaborrer i Sydsjælland

Brakvandsaborrer er en populær fisk for mange lystfiskere. Hvis bestandene skal blive større, kan der være brug for at forbedre deres gydeområder. Det er baggrunden for...

2014
10 DEC

Laksefiskeriet i Skjern Å bidrager med 14,6 millioner kr. om året til den lokale...

Ny rapport dokumenterer, at det kan betale sig for lokalsamfundet omkring Skjern Å at have godt fiskevand, som tiltrækker lystfiskere. Rapporten peger på, at der også...

Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr Økosystemer
08 DEC

Gydebestand af laks i Varde Å er blevet større

I 2014 er gydebestanden af laks i Varde Å ca. 1.600 stk. Den sidste undersøgelse i 2012 viste en gydebestand på ca. 900 stk. Stigningen i gydebestanden giver håb om en...

08 DEC

Vild ørredbestand voksede markant, da opstemningerne blev fjernet i Villestrup...

En ny undersøgelse i Villestrup Å i Himmerland viser, at den vilde bestand af ørreder er mangedoblet, efter at flere opstemninger er fjernet. Det gavner både miljøet og...

07 DEC

Første resultater fra undersøgelsen af ørredudsætning i Isefjorden

Ørredfangsterne i Isefjorden bliver undersøgt. Fisketegnet finaniserer undersøgelsen, som foregår i samarbejde med lystfiskerne. Foreløbige resultater fra undersøgelsens...

04 DEC

Hvorfor lægger fisk små æg?

Fiskeæg og -larver er forholdsvist meget mindre end afkommet af de fleste andre havlevende organismer. Denne forskel hænger sandsynligvis sammen med, at fiskelarver ikke...

Fisk og skaldyr Havforskning
04 DEC

Kurser i elektrofiskeri og vandløbsrestaurering 2015

Fiskeplejen i Danmark bliver varetaget af myndigheder og frivillige i lystfiskerforeningerne. Med henblik på at uddanne de frivillige i de lokale foreninger, bliver der...

08 OKT

Åmænd genskabte bækkens ørredbestand

I 1991 gravede dygtige åmænd en ny bæk uden om en møllesø og efterlignede en god dansk ørredbæk med gydebanker og mange skjul. Ørrederne flyttede straks ind og har klaret...

08 OKT

Se her, om vi undersøger dit vandløb i 2015

I efteråret 2015 skal "Planer for Fiskepleje" revideres for udvalgte vandsystemer. Hvert år undersøger DTU Aqua i samarbejde med lystfiskerforeninger forskellige vandløb...

07 OKT

Roskilde Fjord fik nye indbyggere

Vinden susede og fjorden viste tænder, da fødevareminister Dan Jørgensen, fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen  og lokale fritidsfiskere satte pighvarrer ud i Roskilde...

Havforskning Økosystemer Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
29 SEP

25.000 små pighvarrer udsættes ved sjællandske kyster for at øge pighvarbestanden

DTU Aqua og lokale fritidsfiskere sætter den 6. oktober 2014 25.000 små pighvarrer ud på kysten omkring Sjælland. Fødevareminister Dan Jørgensen vil deltage i udsætningen...

29 SEP

Nye rapporter om ørredbestande i danske vandløb

Nye rapporter viser, hvordan ørredbestandene har det i en række danske vandløb, og hvad der kan gøres for at forbedre ørredernes forhold.

26 SEP

Danske fritidsfiskere registrerer fangster i Danmarks største projekt med fangstregistrering

Ny rapport fortæller om resultaterne af fritidsfiskernes fangstregistreringer fra 2011 til 2013 i det såkaldte Nøglefiskerprojekt.

15 SEP

Hjælp fisk i vandløb - Lær hvordan

Få ledige pladser på kurset - Vandløbsrestaurering del 2. Kurset vil inspirere dig til at få gode ideer til succesfulde projekter omkring udlægning af gydegrus, fjernelse...

09 SEP

Fødevareminister Dan Jørgensen på rundtur blandt muslinger, østers og søstjerner

Fiskeri efter søstjerner, kompensationsopdræt af muslinger og iltsvind var på programmet, da fødevareminister Dan Jørgensen besøgte Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua.

Økosystemer Havforskning Hav- og dambrug Fisk og skaldyr
05 SEP

Kom til foredrag om livet i havet

”Havets usynlige liv”, "Havets mikroskopiske kødædende planter” og ”Hvor mange fisk er der i havet?”. Det er nogle af de emner, som du kan blive klogere på i efteråret...

Havforskning Klimaændringer Økosystemer
02 SEP

Trussel fra frygtet fisk kortlægges

For seks år siden dukkede den uønskede sortmundede kutling for første gang op i danske farvande. Siden har den spredt sig voldsomt. Eksperter fra 10 lande går nu sammen...

Økosystemer Havforskning Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
27 AUG

15.000 pighvarrer udsat ved sjællandske kyster

DTU Aqua og lokale fritidsfiskere har sat 15.000 små pighvarrer ud i havet ved Roskilde, Karrebæksminde og Vedbæk. Formålet er at øge bestanden af pighvarrer.

Havforskning Økosystemer Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
19 AUG

Kom med ideer til at udvikle dansk lyst- og fritidsfiskeri!

Fødevareminister Dan Jørgensen inviterer til åben konference om lystfiskeri og fritidsfiskeri den 6. september 2014. Ministeren ønsker at høre din mening om, hvordan man...

19 AUG

Mange flere søørreder i Gudenåen

Ørredbestanden i Gudenåen nær Mossø er mangedoblet efter fjernelsen af en opstemning ved Vilholt Mølle i 2008.

19 AUG

Hjælp DTU Aqua med at indsamle viden om det danske rekreative fiskeri

DTU Aqua indgår i samarbejde med kolleger fra de andre europæiske lande, hvor vi forsøger at kortlægge lystfiskeres fangster af blandt andet ål og torsk.

05 AUG

Vild ørredbestand vokser efter restaurering i Trend Å

Ørredbestanden er nu meget stor i hovedløbet efter udlægning af gydegrus og kan måle sig med de bedste danske ørredvandløb.

04 JUL

Se film om Dansk Åleekspedition 2014

Der er garanteret høj nørdfaktor, skumsprøjt og ålelarver i filmen om DTU's havforskningsskibs Danas ekspedition til Sargassohavet i marts og april 2014. Filmen, der varer...

01 JUL

DTU-forskere omdanner stenrev til laboratorium

Giver stenrev egentlig flere fisk i havet? Det kan feltarbejde på et stenrev mellem Samsø og Sejrø samt forsøg på Den Blå Planet give svar på.

Havforskning Økosystemer Fisk og skaldyr
18 JUN

Dyr spiser fisk, men hvad betyder det for fiskebestandene ?

Det er en kendt sag at fisk står på menuen hos flere dyr i den danske natur f.eks mink, odder, skarv og fiskehejre. Men hvad betyder det egentlig for fiskebestandene.

18 JUN

Lystfiskere indsamler oplysninger om ørreder i Isefjorden

DTU Aqua har taget initiativ til at undersøge ørredbestanden i Isefjorden i tæt samarbejde med lokale lystfiskere. For at kunne følge ørredudsætningerne i Isefjorden er...

18 JUN

Genfangst af udsatte ål i Karrebæksminde Fjord fortsætter i 2014

De foreløbige resultater tyder på, at de udsatte ål klarer sig rigtig godt i Karrebæksminde Fjord. Der er masser af føde til ålene, og de vokser utroligt hurtigt.

13 JUN

Stor forskel på udsatte ørredsmolts adfærd når de vandrer fra vandløb og ud i...

DTU Aqua har undersøgt adfærden hos udsatte ørredsmolt. Undersøgelsen viste meget store forskelle i hvor mange procent af ørrederne, der udvandrede til havet.

10 JUN

Radio om stenrev

P1-programmet Natursyn fra den 6. juni 2014 fortæller om Revfisk-projektet, som DTU Aqua koordinerer.

Dana i Sargassohavet. Foto Line Reeh.
10 JUN

Velkommen om bord på Dana

Kom til Åbent Skib på DTU's Dana, som er Danmarks største havforskningsskib. Skibet kommer til kaj ved Amaliehaven i København den 21.-23. juni som led i videnskabsfestivalen...

Havforskning
14 MAJ

Handlingsplan for Fiskepleje 2014

Handlingsplan for Fiskepleje indeholder flerårige programmer inden for hele Fiskeplejens aktivitetsområde og fortæller, hvilke projekter der konkret arbejdes med.

14 MAJ

Gensyn med to mærkede gedder

Geddeyngel, som blev udsat som bestandsophjælpning i søer i 2007 og 2009, er nu blevet genfanget, og deres vækst har været god. De blev desuden genfanget meget tæt på...

14 MAJ

Ørreder fanget i havet - hvor stammer de fra?

Når en fisker har fanget en havørred, kan man så afsløre, om ørreden kommer fra et dansk vandløb og helt specifikt fra hvilket vandløb?

MIK-nettet hives ombord med fangsten af fiskelarver på Dana. Foto: Line Reeh
04 MAJ

Dansk Åleekspedition 2014 er retur efter fem ugers togt i Sargassohavet

En stor dansk ekspedition har med DTUs havforskningsskib Dana undersøgt et havområde flere gange større end Danmark for at forstå den europæiske åls voldsomme tilbagegang...

Havforskning Klimaændringer Økosystemer Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
11 APR

Dansk Åleekspedition 2014: Første del gennemført med succes

Ekspeditionen har undervejs kæmpet med 12 meter høje Atlanterhavsdønninger, som i perioder har gjort det umuligt at få redskaberne i vandet. Alligevel vender togtleder...

Havforskning Økosystemer Klimaændringer Fisk og skaldyr Fiskeri og fiskebestande
28 MAR

Vandplaner stiller krav om at genskabe fiskebestande i vandløb

De lokale vandråd og kommunerne skal nu drøfte, hvordan man kan sikre naturlige fiskebestande m.m. i vandløbene fra 2016. Derfor har DTU Aqua udarbejdet vejledninger og...

25 MAR

Se, hvordan en bæk kan restaureres, så ørreder igen kan gyde

Filmen fra DTU Aqua viser, hvordan man genskaber ørredbækkens gydeområder, uden at det forringer bækkens evne til at aflede vand fra landmandens marker. Af Jan Nielsen...

19 MAR

Nye foldere beskriver regler for fiskeri i lokalområder

Nu er det nemmere at få overblik over regler for fiskeri i lokalområder.

19 MAR

Er der brakvandsgedder i Tryggevælde Å?

De lystfiskere, der fisker i Tryggevælde Å, har mange meninger om, hvorvidt åens gedder går ud i brakvand, men hidtil har vi ingen konkret viden haft. Et nyt projekt skal...

17 MAR

Ålen - Et overblik

Samtidigt med at forskerne på Dansk Åleekspedition 2014 sætter net ud i Sargassohavet, giver vi hér i en artikel fra Aktuel Naturvidenskab et samlet overblik over, hvad...

Havforskning Hav- og dambrug Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
25 FEB

Video om ørredens gydeområder

Tag med DTU Aquas fiskeplejekonsulenter ud til vandløbene og se, hvad ørreden kræver for at kunne gyde, og hvor ynglen finder skjul, så den ikke bliver ædt. Uden yngel...

20 FEB

Penge til vandløbsrestaurering i 2014

I 2014 bliver der åbnet for to ansøgningsrunder til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering, som forbedrer levestederne for dyre- og planteliv i vandløb

18 FEB

Skarv og fiskehejre æder mange ørreder i Hald Sø

En undersøgelse i Hald Sø har vist, at der er en sammenhæng mellem tilbagegangen i ørredbestanden og en nærliggende og støt voksende skarvkoloni, som er etableret gennem...

18 FEB

De fedeste ørredsmolt vandrer længst

En undersøgelse i Hald Sø har haft til formål at afklare, hvorfor nogle ørreder vandrer ud i søen og bliver der, mens andre vandrer ud af søen mod Randers Fjord via søens...

18 FEB

Fiskeri i søer - info om fiskearter

Få mere viden om fiskeri efter de populæreste fiskearter i vore søer.

03 FEB

Skarven æder også de store fisk

Skarven gæster ofte de danske søer, hvor man kan se den jage både enkeltvis og i flokke. Dens tilstedeværelse giver ofte anledning til spørgsmål om hvilke arter og størrelser...

03 FEB

Stadig mange ørreder i Gudenåen omkring Vilholt

Naturstyrelsens projekt med at fjerne en opstemning ved Vilholt Mølle og genskabe Gudenåens naturlige forløb i 2008 har været en overvældende succes. I 2013 var der for...

03 FEB

Laksene i Østersøen, hvor kommer de mange laks fra ?

Det er vinter, og der er fuld gang i trollingfiskeriet efter laks i Østersøen. Fangsterne har været stadig stigende i de senere år. Hvordan kan det mon være ?

28 JAN

Vådområde ødelagde bestanden af havørred

Nyt vådområde i et vandløb førte til et gennemsnitligt tab af de naturligt vandrende ørreder på  83 % pr. år i perioden 2009-2011. Før vådområdet blev etableret var tabet...

28 JAN

Laksekvoter for fiskesæsonen 2014

Laksekvoterne for 2014 er nu fastlagt og er stort set som sidste år. Kvoter og regler for fiskeri er beskrevet for de enkelte vandløb.

20 JAN

Ny marin fiskeplejekonsulent

Mads Christoffersen er ny marin fiskeplejekonsulent på DTU Aqua. Fiskeplejekonsulenten rådgiver om fiskeri, fiskebestande og genetablering af habitater i de kystnære marine...

20 JAN

Kursusprogram for 2014 - Kurser i vandløbsrestaurering og elektrofiskeri

Fiskeplejen i Danmark bliver varetaget af myndigheder og frivillige i lystfiskerforeningerne. Med henblik på at uddanne de frivillige i de lokale foreninger, bliver der...

20 JAN

Færre laks i Skjern Å i sæsonen 2013

DTU Aqua undersøgte i efteråret 2013 laksebestanden i Skjern Å. Undersøgelsen viste, at der trak 2.477 laks ind i Skjern Å for at gyde. Mængden af laks er dermed reduceret...

14 JAN

Frivillig regulering af fiskeriet kan forbedre fiskebestanden i din sø

DTU Aqua har lavet en elektronisk søhåndbog, som beskriver en række muligheder for at regulere fiskeriet, og hvilken virkning dette har på de forskellige fiskearter i søer...

14 JAN

Flere end 1.200 laks vandrer hvert år op i Storå fra Atlanterhavet

En undersøgelse foretaget af DTU Aqua i efteråret 2013 viste, at der trak 1.236 laks ind i Storå for at gyde. Mængden af laks er dermed stort set på samme niveau som ved...

14 JAN

Ny manual til elektrofiskeri

DTU Aqua har lavet en ny manual til elektrofiskeri. I manualen er der informationer om metoder, udstyr og håndtering af fisk i forbindelse med elektrofiskeri.

2013
10 DEC

Planer for fiskepleje 2014

I efteråret 2014 skal "Planer for Fiskepleje" revideres for udvalgte vandsystemer. I praksis betyder det, at nogle foreninger ikke skal udsætte ørredyngel i foråret 2014...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder?approved=%7B2CAAB831-5EBC-414F-86C0-E5D40E6517B4%7D&descending=True&fr=101&mr=100&qt=TaggedItemSearch&sorton=DisplayDate&td=11-11-2017
18 AUGUST 2019