Vester Nebel Å er Kolding Ås største tilløb

Mundingsudsatte smolt klarer sig dårligere end vilde smolt

tirsdag 22 okt 19
|

Ørredsmolt fra udsætninger har en lav overlevelse sammenlignet med vilde smolt og bidrager dermed i mindre grad til at styrke ørredbestanden, viser tal fra Kolding Å.

Hvert år udsættes der ørreder i Danmark for ca. 5 millioner kroner. Målet med udsætningerne er at bidrage til at skabe ørredbestande, som kan reproducere sig selv og dermed klare sig uden udsætninger. Men virker det? Det har DTU Aqua undersøgt ved at analysere data fra flere års udsætninger af ørreder i Kolding Å (download rapporten her).

Resultaterne viser, at mundingsudsatte smolt ikke klarer sig så godt som vilde smolt. F.eks. har smolt, som er klækket i Kolding Å og har levet hele deres liv i naturen, 2,5 gange større chance for at komme tilbage til åen for at gyde sammenlignet med smolt, der er kommet til verden gennem kunstig befrugtning og sat ud i Kolding Å som 1-årige. Resultaterne viser desuden, at antallet af havørreder, der vender tilbage som flergangs-gydere i Kolding Å, er 55 % højere for vildfisk sammenlignet med udsatte ørreder. Det ser således ud til, at den ringere overlevelse for udsatte smolt manifesterer sig gennem hele livscyklussen.

Ved udsætningerne af smolt i Kolding Å gjorde man ellers, hvad man kunne, for at udsætningssmoltene var tilpasset forholdene i åen. Dels var de udsatte ørredsmolt afkom af vildfisk fanget i Kolding Å, dels blev de opdrættet på Hvilested Dambrug i vand fra Kolding Å.

At opdrættede fisk alligevel klarer sig dårligere, kan bl.a. forklares ved, at de tilbringer deres første leveår i et beskyttet miljø i opdrætskar, hvor de – i modsætning til deres vilde artsfæller – ikke lærer at finde føde og undgå rovdyr.

Udsætning af ørredsmolt har beskeden effekt for ørredbestanden

Undersøgelsen viser, at smoltudsætningen i Kolding Å har haft en relativ beskeden betydning for havørredbestanden, der i høj grad var domineret af naturligt producerede fisk. Dette må dels tilskrives den store naturlige smoltproduktion, men også at de vilde smolt overlever væsentlig bedre end de udsatte.

Resultatet er ikke enestående; en række andre studier viser, at overlevelsen er mellem 3 og 7,5 gange højere for naturligt producerede smolt end for opdrættede/udsatte smolt, hvor forældrene er vildfisk. Forskellen i overlevelsen gælder både opholdet i ferskvand og i havet.

Havørred fra Kolding Å

Havørredhan fra Kolding Å.

Bedre at skabe gode levesteder end at udsætte fisk
Analysen af ørredudsætningerne i Kolding Å viser, at udsætning af fisk ikke er vejen frem, hvis man skal skabe flere selvreproducerende ørredbestande i de danske vandløb. I stedet bør man fokusere på at genskabe ørredernes gyde- og opvækstområder, f.eks. ved at fjerne spærringer, udlægge gydegrus, skabe de rette strømforhold m.v. Det vil fremme naturlig gydning, som producerer ørreder tilpasset naturens vilkår.

Restaureringen har desuden den fordel, at den vil fremme naturlig gydning mange år fremover i modsætning til udsætninger, der kun har en kortvarig og begrænset effekt. Restaurering er således både mere bæredygtigt, langsigtet og økonomisk rentabelt.

Derudover gavner restaurering af ørredernes levesteder ikke kun ørreder, men også vandløbets andre fiskearter samt planter, smådyr, fugle og pattedyr.

I vandløb hvor den naturlige ørredproduktion er begrænset af manglende gydeområde udsætter man yngel og ½-års ørred som bestandsophjælpning. Det primære formål med udsætning af ørredsmolt er at de skal indgå i fiskeriet. 

Læs mere

Rapporten ”Mundingsudsatte smolt i Kolding Å – betydningen for havørredbestand og lystfiskeri

Restaurering af vandløb for at fremme ørredbestande

Miljøindsatser i ørredvandløb skaber overskud for samfundet

Af Henrik Dalby Ravn, Finn Sivebæk, Stig Pedersen, Kim Aarestrup og Anders Koed, Institut for Akvatiske Ressourcer. DTU Aqua

Faktaboks om undersøgelsen

Undersøgelsen blev udført i samarbejde mellem DTU Aqua, Kolding Sportsfiskerforening, Hvilested Dambrug og Kolding Kommune i perioden 1998 til 2005.

Alle udsætninger af ørred er ophørt i Kolding Å og året 2004 var sidste år, hvor der blev sat ørreder ud i Kolding Å systemet.

Resultaterne fra undersøgelsen i Kolding Å bliver anvendt i DTU Aquas rådgivning.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BD4FC93E5-2CD3-4917-915A-FEE24CE6DAF1%7D
21 JANUAR 2021