Signalkrebs - udsætning af signalkrebs i naturen er strafbart

Udsætning af signalkrebs i naturen kan medføre alvorlig straf

mandag 11 sep 17
|
Det er nu sæson for fangst af krebs. Fanger man signalkrebs, skal man være opmærksom på, at man ikke må udsætte dem et nyt sted. Fangsten skal aflives eller genudsættes på fangststedet. Det er i dag ulovligt og strafbart at gøre andet. Straffen for at overtræde bekendtgørelsen kan være bøde eller, i særlige tilfælde, fængsel i op til 1 år.

I Danmark er det ikke tilladt at opdrætte, sælge eller udsætte den invasive signalkrebs. Baggrunden er, at signalkrebsen i dag truer den danske flodkrebs på flere måder. Dels har den en meget aggressiv adfærd, og dels kan den være bærer af krebsepest, som flodkrebsen ikke er modstandsdygtig overfor. Signalkrebsen kan også på andre måder true den økologiske balance i vores søer og vandløb. 

Signalkrebs - udsætning af signalkrebs er ulovligt
Signalkrebsen er en såkaldt ”invasiv” art, dvs. en art, der ikke hører hjemme i et område men har spredt sig "kunstigt" til et nyt område, hvor den skader de oprindelige arter.

Signalkrebsen er på EU's "dødsliste"

Lovgrundlaget bag forbuddet mod opdræt, salg og udsætning af signalkrebs fremgår af bekendtgørelsen "Forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter", som har fæste i en EU-forordning.  

Bekendtgørelsen omfatter de invasive arter, der er problematiske på EU-plan. I Danmark kender man listen som ”dødslisten”. Den første udgave fra august 2016 omfattede 37 invasive dyre- og plantearter, som medlemslandene i EU er forpligtiget til at bekæmpe. Listen er netop (august 2017) blevet revideret og omfatter nu 49 arter, hvoraf de 18 lever i Danmark.

Formålet med at bekæmpe disse arter er, at landene til gengæld slipper for skader, der kan true både natur og økonomi.

Det forventes, at dødslisten vil blive revideret igen i de kommende år, efterhånden som der indsamles mere viden om de invasive arter i EU.
Læs mere om EU's dødsliste over invasive arter.

18 invasive arter i Danmark på EU's liste

I Danmark lever der 18 invasive arter fra den nye udgave af EU’s liste:

Krebsdyr: Signalkrebs, kinesisk uldhåndskrabbe

Fisk: Båndgrundling

Skildpadder: Terrapin

Pattedyr: Muntjak, vaskebjørn, sumpbæver, bisamrotte, mårhund

Fugle: Skarveand, nilgås

Vandplanter: Carolina cabomba, smalbladet vandpest

Landplanter: Hårfrugtet bjørneklo, kæmpebjørneklo, rundlobet bjørneklo, kæmpe-silkeplante, gul kæmpekalla, kæmpebalsamin

Læs mere om signalkrebs

Af Finn Sivebæk og Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B8A0A521A-F2DE-44D1-A8A7-D8013296790B%7D
21 JANUAR 2020