Vandløb med god fysisk variation giver gode levesteder for mange fiskearter, smådyr og planter

Penge til vandløbsrestaurering

torsdag 13 sep 18
|

Kommunerne kan nu ansøge om penge til projekter i vandløb, som gavner fisk, smådyr og planter.

Kommunerne kan frem til 5. oktober 2018 søge om tilskud til projekter, som genopretter gydepladser, skaber fri passage for fisk og forbedrer forholdene for flora og fauna i øvrigt. Formålet med støtteordningen er at sikre, at vandløb på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv om, at vandløb skal som minimum skal være i såkaldt god økologisk tilstand. 

Her kan kommuner ansøge om tilskud til projekter

Læs mere om miljømål for fisk

Se kortet, som viser om miljømål for ørred er opfyldt i din kommune

Hvad gives der tilskud til?
Der kan gives tilskud til fysiske forbedringer i vandløb, der genskaber mere naturlige vandløb uden spærringer og med større fysisk variation.

Et vandløbsrestaureringsprojekt foregår ved at restaurere vandløbsstrækninger på en eller flere af følgende måder:

 • Udlægning af groft materiale, træplantning eller hævning af vandløbsbund.
 • Genslyngning eller åbning af rørlagte strækninger.
 • Fjernelse af fysiske spærringer.
 • Etablering af sandfang eller okkerrensningsanlæg.

Der kan både gives tilskud til forundersøgelse og selve gennemførelsen af projektet.

Tilskuddet kan udgøre op til 100 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet. Tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond, delvist af nationale midler, herunder også Fisketegnsmidler. Der er for 2018 afsat 89,3 mio. kr., der skal bruges til at genskabe mere naturlige vandløb og skabe bedre leveforhold for planter og dyr.

Råd og vejledning om tiltag, der gavner fiskebestandene

På fiskepleje.dk kan du finde råd og vejledning om forskellige former for vandløbsrestaurering, som gavner fiskebestandene:

Gydegrus

Bedre levesteder for fisk i vandløb

Fri passage ved opstemninger

Genslyngninge vandløb

Vedligeholdelse

Sandfang

Frilægge vandløb

Træer

  Her kan du tilmelde dig og modtage nyhedsbreve om fisk.

  Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

  https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B6B54FAC7-DECF-45B3-ABCB-F2F935EF0561%7D
  4 DECEMBER 2020