Foto Henrik Carl

Kan den invasive sortmundede kutling sprede sig til Skagerrak og Nordsøen?

fredag 11 dec 15

Kontakt

Jane Behrens
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 81

Sortmundet kutling trives bedst i fersk- og brakvand, men nye forsøg viser, at den også kan overleve i havvand. Spørgsmålet er, om det betyder, at den vil sprede sig til Skagerrak og Nordsøen i de kommende år

Sortmundet kutling kommer oprindeligt fra Sortehavet og Det Kaspiske Hav, som er store brakke indlandssøer. I 2008 blev den for første gang observeret i danske farvande - i Østersøen ved Bornholm - hvor den efter al sandsynlighed er kommet til med skibes ballastvand. Den har siden spredt sig til hele den sydøstlige del af Danmark og rundt om Bornholm og blev i 2010 set for første gang i åer. Dette viser, at sortmundet kutling trives fint i både fersk- og brakvand.

Der er derimod endnu ikke observeret populationer af sortmundet kutling i havvand (vand som indeholder mindst 30 promille salt). Laboratorieforsøg udført i samarbejde mellem DTU Aqua og Den Blå Planet viser ikke desto mindre, at fisken kan overleve i havvand. 

Forsøg med gradvis tilvænning til saltvand

I forsøgene, som DTU Aqua og Den Blå Planet gennemførte i 2015, vænnede vi gradvist den sortmundede kutling til højere og højere saltholdigheder i det omgivende vand - fra ferskvand (0 promille salt) til havvand (30 promille salt). 

Resultaterne viser, at sortmundet kutling klarer sig lige godt i ferskvand og i vand med saltholdigheder op til 20 promille. Fiskene er i stand til at opretholde kroppens saltbalance uafhængigt af saltholdigheden i det omgivende vand, de har en høj og ensartet mængde energi til rådighed for vækst, aktivitet og reproduktion, og de små fisk vokser godt. 

Nogle sortmundede kutlinger er særligt salttolerante

Ved saltholdigheder på 25, og især 30 promille, begynder mange af fiskene at klare sig dårligere på alle de målte parametre, og dødeligheden stiger, især blandt de voksne fisk. 

En vigtig pointe er imidlertid, at det ikke er alle individer, der klarer sig dårligt ved de højeste saltholdigheder. I forsøgene var der en del sortmundede kutlinger, som klarede sig ganske godt og var ligeså ’konkurrencedygtige’ som de fisk, der gik i vand med lavt saltindhold, og de fleste sortmundede kutlinger overlevede faktisk de høje saltholdigheder.

De særligt salttolerante kutlinger kan potentielt vandre fra de kystnære områder videre nordpå mod højere saltholdigheder i Skagerrak og Nordsøen, og de kan formodentlig overleve, hvis de skulle blive transporteret den vej med for eksempel ballastvand eller som agn i en lystfiskers spand. Og hvis denne overlegne tolerance overfor høje saltholdigheder er arvelig, vil de få afkom, som er endnu bedre til at klare sig i havmiljøet.

Spreder sortmundet kutling sig i havet?

Sortmundet kutling spreder sig i disse år nordpå fra Smålandsfarvandet syd for Sjælland op gennem de indre danske farvande, hvor saltindholdet er stigende fra den brakke Østersø til den salte Nordsø. Derfor vil vi på helt naturlig vis i de kommende år se, om den sortmundede kutling faktisk kan etablere sig i det salte vand i de kystnære områder i Skagerrak-Nordsøområdet. 

Hvis den sortmundede kutling etablerer sig i Skagerrak-Nordsøområdet og er i stand til at opnå høje tætheder, som vi ser i Smålandsfarvandet, kan det potentielt få store økonomiske konsekvenser, fordi der langs den jyske østkyst og i Limfjorden er et betydeligt muslingefiskeri – og netop muslinger er et yndet fødeemne for sortmundet kutling. 

Kortet herunder viser saltindholdet (i promille) i farvandene omkring Danmark samt de steder, hvor der er fundet sortmundet kutling i de danske farvande (røde prikker).Udbredelsen af sortmundet kutling. Kilde: Azour et al.

Foto øverst af sortmundet kutling: Henrik Carl.

Læs mere om kutlingen:

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B4D66F5B2-7920-4F99-8D8B-4E83057BE887%7D
24 AUGUST 2019