Skaller

Nye tal for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk i Danmark

tirsdag 14 maj 24
|
Søhåndbogen på fiskepleje.dk er nu opdateret med tal for den erhvervsmæssige fangst af de mest populære fiskearter i vore søer i 2023.

I Danmark er det erhvervsmæssige fiskeri efter ferskvandsfisk begrænset. På ganske få lokaliteter foregår der målrettet erhvervsfiskeri efter aborre, gedde, sandart og ål. Derudover fanges der andre arter af ferskvandsfisk som bifangst.

I Søhåndbogen på fiskepleje.dk kan du finde statistikker for den erhvervsmæssige fangst af Aborre, Brasen, Gedde, Karpe, Krebs, Sandart, Skalle, Suder og Ål. Statistikkerne er nu opdateret med fangsttal for 2023. Da der er tale om erhvervsmæssige fangster, indeholder tallene ikke de fisk, som blev fanget af lyst- og fritidsfiskere.

Hovedkonklusioner for 2023

Det erhvervsmæssige fiskeri landede i 2023 i alt ca. 13 tons fisk fra ferskvand til en samlet værdi på ca. 730.000 kr. Heraf udgjorde ål ca. 5 tons (38 % af den samlede mængde) og ca. 480.000 kr. (66 % af den samlede værdi).

Der blev landet fisk fra 13 lokaliteter (både søer og vandløb). Heraf er der udelukkende landet ål fra syv af lokaliteterne (seks i Jylland og én på Sjælland).

Et gennemgående træk ved udviklingen i det kommercielle fiskeri i de ferske vande i 2023 er, at landingerne af rovfisk og ål var historisk små, hvilket de også var i 2022. Det skyldes bl.a., at Naturstyrelsen, der administrerer statens fiskeret i Arresø, med udgangen af 2021 valgte at ophøre med at udbyde erhvervsfiskeriet i søen. Det ses især i mængden af landede sandart og ål i 2022 og 2023.

Erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk

Data for fiskeri mere end 100 år tilbage i tiden

Fangststatistikkerne findes både i en historisk og en nutidig udgave, der begge vises som grafer for hver art i Søhåndbogen. De historiske statistikker dækker perioden fra omkring år 1900 til år 2020 og viser fangsterne som 10 års gennemsnit.

De nutidige statistikker viser den årlige fangst af hver art fra 2003 og frem. For arter, der fanges i både brakvand og ferskvand, vises fangsterne for hver af de to farvandstyper. Hvis der er enkelte søer eller farvande, som dominerer fangsten for en bestemt art, vises de også separat eller nævnes i den tilknyttede tekst. For ål vises kun grafer for fangsten i ferskvand.

For hver art findes der desuden en beskrivelse af den historiske udvikling i de erhvervsmæssige fangster og særlige trends i det nutidige fiskeri. For arterne karpe, krebs og suder er der så beskedne erhvervsmæssige fangster, at der ikke kan vises grafer, så her beskrives fangsterne kun som tekst. Udover de mest almindelige arter er der i de sidste 10 års erhvervsfiskeriet landet meget små mængder (under 10 kg årligt) af arterne knude, karusse, ørred og helt, og kun i enkelte år.

Data stammer dels fra DTU Aquas arkiv (historiske fangster) samt Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik (fangster fra 2003 og frem). Landingsstatistikken er offentligt tilgængelig her (skal åbnes i Google Chrome). Det er kun de seneste 10 års statistik, der er tilgængelig på i den offentlige statistik.

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.


Søhåndbogen

Søhåndbogen på fiskepleje.dk samler viden om miljø, fisk og fiskeri i vore søer. Under menupunktet Fiskeri finder du oplysninger om fiskeri efter en række arter, der primært lever i søer, herunder de lovbestemte regler for fiskeri, fx mindstemål og fredningstider, de mest gængse fiskemetoder og statistikker for den erhvervsmæssige fangst af hver enkelt art i fersk- og brakvand.

Læs mere om Søhåndbogen


https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2024/05/erhvervsmaessig-fangst-af-ferskvandsfisk-i-danmark?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
18 JULI 2024