Status for bestandene af vilde lakseungfisk

tirsdag 09 apr 24
|
Den naturlige produktion af laks i Skjern Å og Storå blev undersøgt i 2023. Der var et markant fald i produktion af laks i Storå.

De danske laksebestande bliver overvåget på flere forskellige måder. Størrelsen på opgangen af laks i de enkelte vandløb bliver undersøgt med varierende intervaller. De obligatoriske indrapporteringer af lystfiskerfangsterne bliver anvendt som en del af et indeks for bestandens størrelse. Desuden bliver status for bestandene af lakseungfisk undersøgt. Dette foregår, som for opgangen, med varierende intervaller primært i de fire vandløb med genetisk oprindelige bestande, det vil sige Storå, Skjern Å, Varde Å og Ribe Å.

Vurderingerne af rekrutteringstilstanden for vandløbets unglaks er baseret på omfattende undersøgelser af bestande, potentialer og habitatsforhold foretaget i vandløbene i perioden 2014-2017. Resultaterne er samlet i rapporten: Status og potentiale for laksebestandene i Storå, Skjern Å, Varde Å og Ribe Å - Samlerapport for 2014-2017.

Her finder du en opdateret oversigt, hvor du kan downloade de nyeste rapporter med undersøgelser af unglaks.

De nyeste resultater fra Storå og Skjern Å er fra 2023.

I Skjern Å blev den samlede bestand af ½-års laks i 2023 beregnet til ca. 251.300 stk. Det er lavere end ved de seneste to undersøgelser (ca. 320.600 stk. i 2022 og 288.100 stk. i 2020), men højere end ved den første opgørelse i 2016 (132.300 stk.).

Bortset fra, at der blev fundet laks længere oppe i Holtum Å end tidligere set, tyder resultaterne ikke på, at der er sket betydelige ændringer i udbredelsen af laksene i hele Skjern Å-systemet.

Det beregnede antal æg der blev gydt i 2022, var ca. 29,3 mio. og fra æg til ½-års laks i efteråret 2023 var overlevelsen dermed ca. 0,8%. Dette er på niveau med de tidligere estimater (0,8 - 1,0%).

Niveauet for æg-overlevelsen i Skjern Å har været nogenlunde stabilt, men forholdsvis lavt sammenlignet med, hvad der er fundet i flere af de andre laksevandløb. Til sammenligning var overlevelsen i Storå i 2015 på ca. 6,3% og i Ribe Å i 2014 på ca. 3,6%. DTU Aqua er i øjeblikket ved at undersøge mulige årsager til dette.

Forekomst og tætheder af vilde ½-års laks i Skjern Å, efteråret 2023.
Forekomst og tætheder af vilde ½-års laks i Skjern Å, efteråret 2023.


I Storå blev antallet af ½-års laks i 2023 beregnet til at have været ca. 300.000 stk. i vandsystemet nedstrøms Vandkraftsøen ved Holstebro. Dette er væsentlig lavere end det tilsvarende estimat for 2019 (659.000 stk.), men højere end 2015 (207.200 stk.). I Storå, opstrøms Vandkraftsøen, blev bestanden i 2023, estimeret til at have været ca. 4.800 ½-års laks, hvilket er lavere end i både 2019 (9.000 stk.) og 2015 (18.600 stk.).

Resultaterne tyder også på, at udbredelsen kan være reduceret i forhold til situationen i 2019. Der blev således fundet laks på færre stationer i den øvre ende af tilløbene Råsted Lilleå, Idom Å og Gryde Å. Opstrøms Vandkraftsøen blev der til forskel fra tidligere ikke fundet laks i Savstrup Å og kun i den nedre del af Tvis Å.

Antallet af æg gydt i 2022, i den del af Storå-systemet som ligger nedstrøms Vandkraftsøen, er estimeret til ca. 22,8 mio. og den estimerede overlevelse fra æg til ½-års laks er på ca. 1,3%. Dette er væsentlig lavere end tidligere (2019: ca. 4,2%; 2015: ca. 6,3%). I den øvre del af åen, Storå-systemet opstrøms Vandkraftsøen, er estimatet af antal gydte æg ca. 5,3 mio. stk. og overlevelsen fra æg til ½-års laks på ca. 0,1% (2019: ca. 0,2%, 2015: ca. 2,4%).

Forekomst og tætheder af vilde ½-års laks i Storå, efteråret 2023.
Tætheder og forekomst af ½-års laks i Storå efteråret 2023.

Af Stig Pedersen. DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev


Overvågning af lakseungfisk

Overvågningsundersøgelserne af ungfiskebestandene startede i 2019 og blev fra 2021 en del af det EU-finansierede overvågningsprogram - Data Collection Framework (DCF). Der er frem til 2023 gennemført i alt 8 undersøgelser i danske vandløb:

Laksebestanden i Storå:                       Unglaks i 2019 og 2023

Laksebestanden i Skjern Å                   Unglaks i 2020, 2022 og 2023

Laksebestanden i Varde Å                    Unglaks i 2021

Laksebestanden i Ribe Å                      Unglaks i 2019 og 2022

Alle lande i EU der har vilde laksebestande er forpligtet til at overvåge tilstanden for disse.


https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2024/04/status-for-bestandene-af-vilde-lakseungfisk?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
18 JULI 2024