Danmarks kort viser med grønt de kommuner hvor fiskebestanden bliver undersøgt i 2024. Undevandsfotoet viser en ½-års ørred som er naturlig produceret i vandløbet.

Mange vandløb får undersøgt fiskebestanden i 2024

tirsdag 27 feb 24
|
I 2024 undersøger DTU Aqua ørredbestandene i otte vandløbsområder fordelt på 12 kommuner. Andre fiskearter registreres også i undersøgelsen, som foregår i august og september.

Hvert år undersøger DTU Aqua en lang række vandløb i samarbejde med lokale lystfiskerforeninger og kommuner. Formålet er at lave en plan for fiskepleje, der dækker de vigtige ørredvandløb i hvert vandsystem. Planen for det enkelte vandsystem revideres med nye undersøgelser ca. hvert 9.-10. år. DTU Aqua stiller også de indsamlede data til rådighed for Miljøstyrelsen til brug i arbejdet med statens vandområdeplaner.

Her laves undersøgelser i 2024

De udvalgte vandløbsområder, som DTU Aqua undersøger i 2024, er fordelt i 12 kommuner - se tabel:

Vandløbsområder

Kommuner

Kongeå Esbjerg, Vejen, Kolding
Sæby Å Frederikshavn
Liver Å Hjørring, Brønderslev
Vidå Tønder, Aabenraa
Flynder Å Lemvig
Hover Å Ringkøbing-Skjern
Mindre vandsystemer mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern
Mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Ringkøbing-Skjern, Varde
Mindre vandsystemer mellem Varde Å og Vidå Tønder, Esbjerg

Sådan gennemføres undersøgelserne

Fiskebestanden undersøges på ca. 500 lokaliteter i de otte vandløbsområder. Det sker ved elektrofiskeri, fiskene tælles og kategoriseres, hvorefter de sættes tilbage i vandløbet. Elektrofiskeriet suppleres med besigtigelser en del andre steder.

 

Når undersøgelserne er gennemført, behandles de indsamlede data, og der udarbejdes rapporter for hvert område - de såkaldte ”planer for fiskepleje”.

 

De nye planer udgives midt i 2024 og sendes direkte til de berørte kommuner og lystfiskerforeninger samt Miljøstyrelsen. Planerne og resultaterne offentliggøres desuden på fiskepleje.dk.

 

Planerne beskriver ørredbestanden og forekomsten af andre arter i de vandløb, som bliver undersøgt. De fortæller, om der er behov for at udsætte ørred, og anbefaler tiltag, der på sigt kan genskabe selvreproducerende ørredbestande. 

 

Kommuner der har vandløb som skal undersøges i 2024 er markeret med grønt

Kortet viser de kommuner, hvor der skal laves fiskeundersøgelser i efteråret 2024.


Planer for fiskepleje i alle danske vandsystemer

Serien ”Planer for fiskepleje” omfatter i alt 66 rapporter, som tilsammen dækker langt de fleste vandsystemer i Danmark. De indsamlede data om ørredbestandene indgår også i Miljøstyrelsens arbejde med at vurdere fiskebestandene i statens vandområdeplaner.

 

”Planer for fiskepleje” blev tidligere kaldt ”Udsætningsplaner”, men ændrede navn i 2011 da rapporterne med tiden også i højere grad har fokus på, at man får bedre bestande og en bedre natur ved at genskabe ørredens gyde- og opvækstområder i stedet for ”kun” at sætte fisk ud de steder, hvor ørredens gydeområder er blevet ødelagt.

 

Ingen udsætning af ørredyngel, før vandløbet er undersøgt

Det år, hvor planen for det enkelte vandsystem bliver fornyet, bliver der ikke udsat ørredyngel, da det netop er den naturligt producerede ørredyngel, som er interessant at undersøge.

 

Forekomsten af naturlig ørredyngel er en indikator på, hvor godt ørredbestanden klarer sig, og det er ikke umiddelbart muligt at skelne mellem naturlig og udsat ørredyngel.

 

I praksis betyder det, at lystfiskerforeninger i de vandløb, der skal undersøges næste år, ikke må udsætte ørredyngel i foråret 2024.

Når undersøgelserne er gennemført i august-september 2023, kan der i stedet for yngel udsættes ½-års ørreder på de yngelpositioner, der er nævnt i den hidtidige plan.

 

En mere detaljeret beskrivelse af forløbet, herunder praktiske informationer om udsætning, er sendt til de berørte udsætningsforeninger og kommuner.

 

Læs mere om planer for fiskepleje og vandløbenes fiskebestande:

 

Af Henrik Ravn og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2024/02/undersoegelser-af-oerredbestande-2024?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
18 JULI 2024