Udsætning af ørredsmolt i Isefjorden

Hvad kommer der ud af ørredudsætninger? - en ny undersøgelse på Fyn skal gøre os klogere

mandag 17 okt 22
|
DTU Aqua har indgået et samarbejde med Havørred Fyn og Fyns Laksefisk omkring et stort mærkningsforsøg af ørreder. Fra og med foråret 2023 vil ALLE udsatte ørredsmolt på Fyn og øerne omkring Fyn være mærket. I samarbejde med lystfiskere vil vi herefter indsamle data om de mærkede ørreder og på den måde skabe ny indsigt i udsætningernes effekt.

Der udsættes hvert år hundredtusindvis af ørreder i de danske fiskevande. Alene via fiskeplejen udsættes der årligt fisk for ca. 3,5 mio. kr. i Danmark, primært ørredungfisk, kaldet ørredsmolt. Vores viden om effekten af udsætningerne, herunder i hvor stort omfang, de bidrager til at forbedre lystfiskeriet, er dog sparsom. Det skal en ny undersøgelse lave om på.

Sammen med Havørred Fyn, som er et tværkommunalt erhvervsfremmende samarbejdsprojekt, og Fyns Laksefisk har DTU Aqua nu lavet et samarbejde, som skal gøre os klogere på, hvor stor en andel af de udsatte ørreder, som ender på lystfiskernes krog. Fra og med 2023 vil alle ørreder, der udsættes på Fyn nemlig være mærket og vil derved være til at skelne fra de vilde. Mærkning af ørrederne vil finde sted på Fyns Laksefisk og ske manuelt ved at afklippe ørredens fedtfinne, som ikke vokser ud igen. Fedtfinneklipningen er en hurtig proces, hvor ørrederne ikke lider overlast, og de vil være bedøvet imens. Fedtfinneklipning er en velkendt mærkningsmetode, som også er kendt i Danmark fra lakseudsætningerne i Vestjylland.

Vi håber på god hjælp og opbakning fra lystfiskerne omkring Fyn i forbindelse med undersøgelsen
DTU Aquas primære rolle i samarbejdet vil være at organisere dataindsamlingen, og her har vi tiltænkt lystfiskerne, som fisker i farvandene omkring Fyn og øerne, en særlig rolle. DTU Aqua leder et Citizen science projekt ”Fangstjournalen” hvor lystfiskere igennem en årrække har kunnet bidrage med viden om de danske fiskebestande ved at indrapportere data fra deres fisketure via appen ”Fangstjournalen
. Mere end 15.000 lystfiskere har siden 2016 tilmeldt sig projektet.

Fra og med 2023 bliver det muligt i appen at angive, om en havørredfangst er med eller uden fedtfinne og dertil naturligvis de sædvanlige oplysninger om fiskens størrelse, fangststed, osv. Derved kan vi få mere viden om, hvor stor en andel, de udsatte og mærkede havørreder udgør. For at styrke datagrundlaget yderligere, vil der også blive sammensat et ”nøglehold” af særligt ihærdige lystfiskere, som vil indrapportere fisketure og fangster til ”Fangstjournalen”.   

Forskningsprojektet indebærer, at alle udsatte ørreder på Fyn, foreløbig frem til og med 2025, vil blive mærket. Vi forventer, at de første mærkede havørreder vil blive fanget og indrapporteret i Fangstjournalen i løbet af 2023, og at de første udsatte ørreder vil være over mindstemålet i starten af 2024.

Mange lystfiskere anvender allerede Fangstjournalen til at indrapportere deres fisketure, både dem med og uden fangst, hvorved de bidrager med vigtig viden. Det er vi glade for. Vi håber, at endnu flere lystfiskere vil bidrage med data til undersøgelsen på Fyn ved at indrapportere deres fisketure og fangster af havørreder både med og uden fedtfinne.

Undersøgelsen vil give viden om effekten af udsætninger

Havørred Fyn udsætter hvert år over 350.000 havørreder i mundingerne ved flere vandløb på Fyn, Langeland og Ærø. Intentionen med udsætningerne er at sikre en stor havørredbestand, som understøtter det rekreative lystfiskeri. Hvis man spørger lystfiskerne, så er der mange indikationer på, at smoltudsætningerne på Fyn og øerne gennem årene har bidraget til en forøget bestand af havørreder langs de fynske kyster samt i de fynske vandløb. Mange mener, at udsætningerne har haft en positiv indvirkning på det rekreative lyst- og sportsfiskeri, men det er aldrig blevet undersøgt, hvor mange udsatte havørreder, der fanges af lystfiskere årligt samt hvor stor en andel af havørredfangsterne, der udgøres af de udsatte ørreder. Derfor er det yderst relevant, at der nu igangsættes et projekt foranlediget af Fyns Laksefisk, Havørred Fyn og DTU Aqua, så den nye viden erhvervet gennem projektet kan være med til at understøtte fremtidige udsætninger.

Havørred med tydelig fedtfinne

Her ses havørred, hvor fedtfinnen er tydelig, fedtfinnen er placeret på ørredens ryg og lige inden halen.

 

Ørred som mangler fedtfinnen

Her mangler fedtfinnen. Denne ørred er udsat fra et opdrætsanlæg og blev udsat som smolt.

Af Christian Skov og Anders Koed, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.


https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2022/10/udsaetning-af-maerkede-oerredsmolt-paa-fyn?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
18 JULI 2024