Odder æder både ørred og stalling i Gudenåen

Oddere er hårde ved ørrederne i Gudenåen

fredag 08 apr 16
|

Sådan foregik undersøgelsen

I oktober 2014 blev den 1,5 km lange å strækning el-fisket, og 18 bækørreder og 7 stallinger fik en lille radiosender indopereret i bughulen og blev sat tilbage i åen tæt på, hvor de var fanget. Planen var at mærke 25 stallinger, men der blev kun fanget 7, og derfor besluttede vi at mærke ørreder også. Fangst og operation af fiskene foregik planmæssigt, og alle fiskene virkede friske efter mærkningen og fordelte sig i åen omkring udsætningsstedet.

Der blev opsat to automatiske lyttestationer op- og nedstrøms for strækningen ved Tørring, hvor fiskene blev fanget. Lyttestationerne registrerer, når en mærket fisk forlader området, og hvis den kommer tilbage. Derudover blev der pejlet til fods på strækningen cirka en gang om ugen, og til slut blev hele strækningen mellem dataloggerne pejlet fra båd og de opstrøms liggende områder blev pejlet helt op til Hammer Mølle. Desuden blev der også pejlet langt op i tilløbet Adslev Mølleå. 

Forsøget blev afsluttet 20. maj 2015, hvor de overlevende mærkede fisk blev fanget ved el-fiskeri og undersøgt. 

Rovdyr spiser en stor del af ørrederne i den øvre del af Gudenåen. Ud af 18 bækørreder i DTU Aquas undersøgelse var kun én i live efter et halvt år. Ofte antager man, at skarven er det vigtigste rovdyr, men i dette tilfælde ser det ud til, at odderen har spist flere ørreder. Undersøgelsen viser, at det er vigtigt med gode gyde- og opvækstmuligheder for fisk i vandløb med odder og andre fiskeædende dyr. Store naturlige fiskebestande fra gydning er således med til at sikre gode betingelser for de dyr, der lever af fisk.

Der er langt færre bækørreder og stallinger i Gudenåen ved Tørring end tidligere. DTU Aqua har fulgt bestandene af ørreder og stalling siden 2011 på en 1,5 km lang strækning i øvre Gudenå ved Tørring ved at PIT-mærke fisk og genfange dem året efter. Undersøgelserne har vist en usædvanlig lav overlevelse for stalling på 9 % fra 2012 til 2013 og en mere normal overlevelse på 31 % fra 2013 til 2014.

For ørred var overlevelsen meget lav i begge perioder, nemlig 8 % fra 2012 til 2013 og 9 % fra 2013 til 2014 (se figur 1), hvilket kan forklare, hvorfor der er så få store ørreder og stallinger på strækningen.

Figuren viser den relative overlevelse på ørred og stalling i Gudenåen i 2013 og 2014
Figur 1. Genfangst af PIT-mærket ørred og stalling (> 25 cm) i Gudenåen ved Tørring. Genfangsten bruges som udtryk for den relative overlevelse fra 2012 til 2013 og fra 2013 til 2014, altså resultatet af 3 års undersøgelser.

Er det skarven, der spiser ørrederne?

En lignende negativ udvikling og lav overlevelse for ørreder og stalling er set i flere andre vandløb, og vi har antaget, at den vigtigste årsag til den store dødelighed var skarver, der jager i åerne om vinteren.

Se tidligere nyhed "Stallinger kæmper for deres overlevelse i vandløbene" 

For at teste denne antagelse udførte vi på samme strækning i Gudenå en radiotelemetri-undersøgelse fra oktober 2014 til maj 2015 for at afklare, hvad der bliver af de større ørreder og stallinger. 18 bækørreder og syv stallinger fik en lille radiosender indopereret i bughulen og blev sat tilbage i åen tæt på, hvor de var fanget. Radiosendernes – og dermed fiskenes – skæbne blev overvåget med automatiske lyttestationer og pejling til fods og fra båd, og til sidst blev de overlevende fisk fanget ved elfiskeri.  

StallingStalling
Figur 2. To genfangede, radiomærkede stallinger.
 

Oddere formodes at have spist næsten halvdelen af ørrederne

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at der i løbet af vinteren 2014-15 var en endog meget høj dødelighed blandt de større ørreder ved Tørring. Efter seks måneder var der kun én ud af 18 mærkede ørreder, der med sikkerhed var i live. Det stemmer overens med resultaterne fra tidligere undersøgelser. Her fandt vi typisk 5-10 % af de mærkede fisk igen. 

Resultaterne, som ses i detaljer i tabellen længere nede på siden, kan tyde på, at odder eller mink er hovedårsagen til den høje dødelighed for større ørreder i den øvre del af Gudenåen, og dermed også årsag til, at der er meget få store (> 30 cm) bækørreder i åen. Se figur 3. 

Ørredernes skæbne
Figur 3. Skæbnen for 18 radiomærkede bækørreder i Gudenå.

For stallingen var der derimod en god overlevelse i denne undersøgelse. Således var fem ud af syv mærkede stallinger stadig i live efter seks måneder. 

Det ser ikke ud til, at stallingerne i samme grad som ørrederne bliver ædt af odder eller mink. Det kan derfor formodes, at den kraftige reduktion af stallingbestanden skyldes andre faktorer, som prædation fra skarv, når disse optræder i stort antal. En anden faktor, der kan spille ind, er, at stallingerne, der overlevede, var mellem 39 og 42 cm ved mærkning, altså betydeligt større end ørrederne og dermed potentielt bytte for færre rovdyr.

Forbehold

Når en mærket fisk forsvinder, og vi ikke kan pejle den sender, den var mærket med, er det mest sandsynligt, at fisken er blevet taget af en fugl. Både skarv og fiskehejre kan flyve så langt bort med en fisk, at vi ikke kan opfange signalet fra senderen. Men undersøgelsen giver ikke direkte bevis for, at de mærkede fisk, der forsvandt, faktisk blev taget af fugle. I tabellen herunder er der derfor i nogle tilfælde spørgsmålstegn ud for skarv.

Derimod ved vi af erfaring, at hvis mærkede fisk bliver taget af odder eller mink, finder vi senderen liggende på bredden, ofte med tydelige bidmærker, så der er ikke megen usikkerhed omkring andelen taget af odder eller mink. I området ved Tørring er der mange spor af odder, både i form af stier, fodaftryk og afføring, men det er uvist, om der findes mink langs åen. Fra andre undersøgelser ved vi, at odderen er god til at fange og spise bækørreder, medens vi ikke har tilsvarende resultater fra mink. Derfor er der langt overvejende sandsynlighed for, at næsten halvdelen af de mærkede ørreder faktisk blev spist af oddere.

Lystfiskerforeningerne var orienteret om undersøgelsen og det blev aftalt, at man ikke hjemtog fisk i undersøgelsesperioden.

I tabellen ses data på de mærkede fisk og et bud på deres skæbne. De fisk, der er forsvundet opstrøms (sidst registreret på logger ved Egholmvej), og som ikke blev fundet ved pejling hele vejen til Hammer Mølle i foråret, er mest sandsynligt blevet ædt af skarv, men det kunne også være andre fugle. Ørreden, der forsvandt nedstrøms Raskvej, kan teoretisk set være fortsat ned gennem Gudenåen og er således ikke blevet fundet under den afsluttende pejling, men det er mest sandsynligt, at den også er blevet fjernet af fugle.

Art Længde
(mm)
Vægt
(g)
Dato  Skæbne Status
Ørred 210 97 2. dec. 2014 Skarv? Sidst registreret på logger ved Egholmvej
Ørred
365 548 17. feb. 2015 Odder Sender fundet på land
Ørred
290 250 9. juni 2015 Odder Sender fundet på land, Alsted Mølleå
Ørred 295 261 29. apr. 2015 Odder Sender fundet på mudderbanke i åen
Ørred 305 290 29. apr. 2015 Odder Sender fundet på land
Ørred 290 265 10. dec. 2014 Skarv?  Sidst registreret på logger ved Egholmvej 
Ørred 265 261 29. apr. 2015 Odder? Sender fundet på gydebanke i åen
Ørred 280 244  16. apr. 2015  Odder Sender fundet på land 
Ørred 260 166 17. feb. 2015 Gedde? Sender fundet midt i åen
Ørred 265 190 9. juni 2015 Odder  Sender fundet på land, Alsted Mølleå 
Ørred 295 236 20. jan. 2015 Skarv? Pejlet mellem A13 og Tørring
Ørred 280 228 9. juni 2015 Odder Sender fundet på land, Alsted Mølleå
Ørred 260 192 20. maj 2015 I live  Pejlet nedstrøms kanoplads i Tørring
Ørred  250 205 22. dec. 2015 Skarv? Sidst registreret på logger ved Egholmvej
Ørred 240 137 3. mar. 2015 Skarv? Pejlet ved fugletårn i Tørring Kær
Ørred  285 233 18. nov. 2014 ? Sidst registreret på logger ved Raskvej
Ørred 235 136 29. apr. 2015 Gedde? Sender fundet i åen
Ørred  240 152 13. okt. 2015 Skarv? Pejlet nedstrøms Tørring Bro
Stalling 400 631 20. maj 2015 I live Elfisket nedstrøms afløb fra renseanlæg
Stalling 420 724 20. maj 2015 I live  Elfisket nedstrøms afløb fra renseanlæg
Stalling 415 707 9. juni 2015 Odder  Sender fundet på land, Alsted Mølleå
Stalling 390 577 20. maj 2015 I live Pejlet nedstrøms kanoplads i Tørring
Stalling 400 608 20. maj 2015 I live Elfisket ved Tørring Bro
Stalling 390 653 20. maj 2015 I live Elfisket nedstrøms afløb ved renseanlæg
Stalling 305 283 2. feb. 2015 Odder Sender fundet på land

Af Niels Jepsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/04/odderen-er-haard-ved-oerrederne-i-gudenaaen?id=69fa6b80-de30-4307-9f94-208d16ad1221
28 NOVEMBER 2021