Udsætning af pighvarrer

Pighvarren er en af de marine arter, der er satset mest på i forbindelse med udsætning af fisk i saltvand. Pighvarren er en populær fisk at fange for både lyst-, fritids- og erhvervsfiskere af flere årsager. Den kan blive stor, det er en rigtig god spisefisk, og den kan være mange penge værd for erhvervsfiskeren.

Pighvarren opdrættes kommercielt i Danmark, og derfor var det tidligere praktisk muligt at få fat i fisk til udsætning herfra. Siden 2014 har det imidlertid været en strategi at benytte stamfisk (forældrefisk) fra vilde pighvarrer til udsætning. Ved at producere yngel ud fra lokale stamfisk sikres det, at de fisk, der udsættes, er genetisk tilpassede til de områder, de udsættes i. Det øger sandsynligheden for, at de udsatte fisk overlever og trives, og det forhindrer, at lokale bestande ”forurenes” med fremmede gener. 

Udsætningerne betales af fiskeplejen.

Strygning og udsætning af pighvarrer. Foto: Mads Christoffersen.
T.v.: Pighvarrer stryges enten lige efter, de er fanget, eller de tages levende med til opdrætsstedet, hvor de stryges. T.h.: Pighvarreudsætning foregår ofte fra båd. Foto: Mads Christoffersen. 

Transport til udsætningsstedet

Transporten af pighvarrer til udsætningsstedet foregår med lastbil, hvor fiskene bliver opbevaret i iltet vand ved en temperatur og saltholdighed svarende til den, de er blevet opdrættet ved.

Pighvarrerne udsættes enten direkte fra land, hvor fiskene ledes fra lastbilen ned i vandet via en sliske, eller de bæres ud i spande, eller de sejles ud på lidt dybere vand, hvilket er det optimale. Forskning har vist, at vanddybder på 1-2 meter er optimale udsætningsdybder for unge pighvarrer. De udsatte fisk svømmer direkte mod bunden og foretrækker at blive i det helt kystnære vand hele sommeren igennem.

Udsætningssteder

Der er sat pighvarrer ud i de indre danske farvande siden 1991. 
Se, hvor mange pighvarrer der er udsat forskellige steder i Danmark siden 2000.   

Pighvarrer findes primært på åbne sandkyster, men forskning har vist, at de også vokser godt i beskyttede fjorde og bugter. Ved udsætning er det vigtigt at vælge et egnet miljø. Pighvarrer bliver ofte i området, hvis de sættes ud i et egnet miljø.

Udsætningsfisk må ikke være for små

Når man skal sætte fisk ud, er det vigtigt at finde det tidspunkt, hvor chancen, for at de overlever, er størst.

For pighvarrer er der muligvis en kritisk periode, når de begynder at leve på bunden i stedet for i de frie vandmasser. De er på det tidspunkt omkring 3 centimeter lange og lever fortrinsvis på dybder under 1 meter. I takt med at de vokser, indtager de også det lidt dybere vand, og 10 centimeter lange pighvarrer finder man ned til en dybde på 5 meter. Denne ændring i den foretrukne vanddybde betyder, at det tilgængelige areal for pighvarrerne bliver 10-doblet.

De 3 centimeter store pighvarrer konkurrerer om føden med skrubber, som er noget mere udbredte. Denne fødekonkurrence forsvinder dog, inden pighvarren bliver 10 centimeter, fordi pighvarrer af denne størrelse primært spiser mysider og småfisk, som ikke indgår i skrubbens diæt.

For at undgå denne kritiske periode i pighvarrens opvækst anbefaler DTU Aqua, at pighvarrer er over 6-7 centimeter, når de sættes ud.

Pighvarrer vil ha' fisk! 

DTU Aqua har undersøgt væksten hos pighvarrer udsat i tre forskellige områder for at bedømme, hvilken type områder der er bedst egnede som udsætningsområde. Undersøgelserne viste, at pighvarrers vækst var bestemt af antallet af småfisk, som er tilgængelige som føde. Hvis der ikke er småfisk nok, spiser pighvarrer rejer og andre skaldyr, som er sværere at fordøje end fisk.

Fanger du en pighvarre med mærke?

Hvis du fanger en pighvarre med mærke, vil DTU Aqua gerne have mærket tilsendt samt så mange informationer om fisken som muligt, f.eks. (længde (cm), vægt (g), fangststed og dato. Du får 60 kroner for hvert mærke, du indsender med tilstrækkelig information.

Læs, hvad du gør, hvis du fanger en fisk med mærke

Læs mere om pighvarrer

 

Kontakt: Josianne Støttrup, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/kyst/udsaetning/pighvar
21 JANUAR 2021