Udsætning af fisk i kystnære områder

Udsætning af pighvarrer i Vejle Fjord. Foto: Per Dolmer.

Lige siden starten af 1900-tallet har man forsøgt at øge fiskebestandene i havet ved at udsætte fisk. Dengang blev der sat millioner af torskeæg og -larver ud. Men det blev aldrig undersøgt, om udsætningerne havde en effekt på torskebestanden. Mærkningsteknikkerne var ikke særligt veludviklede på den tid, og derfor var det ikke muligt at skelne de udsatte torsk fra de vilde torsk.

I 1960’erne startede de første forsøg med udsætninger af fladfisk i form af 2 centimeter store rødspætter i England. I dag sættes der skrubber, pighvarrer, helt og ål ud i de kystnære områder af Danmark. Disse udsætninger er finansieret af fiskeplejen. 

Vurdering før udsætning

Når der sættes fisk ud, er det vigtigt, at en række forhold er opfyldt, og at der er en teoretisk viden, der sandsynliggør, at man kan øge bestanden ved at sætte opdrættede fisk ud.

Man bør som minimum være opmærksom på følgende punkter, før man sætter fisk ud:

 • Behovet og potentialet for at hjælpe fiskebestanden gennem udsætning af opdrættede fisk bør vurderes.
 • Af genetiske hensyn skal de fisk, der udsættes, stamme fra vilde fisk fra samme lokale område. 
 • For at undgå indavl skal bedste viden om antal af stamfisk forsøges opfyldt. Man skal undgå at sortere i fiskene, men udvælge et bredt udsnit og ikke kun store eller små fisk. Man bør så vidt muligt benytte lige mange han- og hunfisk og optimalt 50 stk. af hvert køn.
 • Udsætningsfiskene bør fordeles ud over et areal passende til mængden af fisk. Fiskene bør først udsættes, når de har en fornuftig størrelse.
 • Man bør vurdere, hvornår det bedste udsætningstidspunkt er - både i forhold til tid på året og dagen.
 • Lokale miljøforhold, føde og rovdyr bør vurderes.
 • Kvalitet og pris af de opdrættede fisk bør tages med i betragtning.
 • Man skal overveje, hvordan man sikrer stor overlevelse i forbindelse med udsætningen.

Nye udsætninger bør følges op af undersøgelser, der kan dokumentere effekten af udsætningerne. Gentagne udsætninger bør opfølges med regelmæssige mellemrum for at fastslå, om der fortsat er behov for udsætninger, eller om der skal ske justeringer i udsætningerne.

Indbyrdes konkurrence og flaskehalse

Inden en udsætning forsøger man at undersøge, hvilke faktorer der afgør antallet af fisk i naturen:

 • Om der er perioder, hvor de enkelte individer har en negativ effekt på hinanden, f.eks. fordi fiskene konkurrerer om føden.
 • Om der er perioder i artens opvækst, som gør den særlig sårbar, f.eks. over for rovdyr.
 • Om der er andre naturlige årsager til, at der er færre fisk, end der potentielt kunne være, i et område.

Med denne viden kan man optimere udsætningerne, så flere af de udsatte fisk overlever.

 

Kontakt: Mads Christoffersen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

 

https://www.fiskepleje.dk/kyst/udsaetning
21 JANUAR 2021