Restaurering af kystnære områder

Man har igennem mange år haft succes med at genskabe gydeområder i vandløb, mens restaurering af de kystnære områder er af nyere dato.

Havbundens struktur har stor betydning for de organismer, der lever her. Især sten og muslingeskaller er vigtige som fasthæftningssted og gemmested.

De fleste makroalger (tang) og en lang række smådyr kan slet ikke eksistere uden disse faste strukturer i havbunden, men også fiskene er afhængige af gode bundforhold. Mange fisk lægger deres æg direkte på bundens faste overflader, og både fiskeyngel og voksne fisk nyder godt af de skjulesteder og det læ for strømmen, som en varieret havbund giver. 

 Sund havbund. Foto: Per Dolmer
Sund havbund med stor variation.

Menneskeskabte ændringer i havbunden

Havbundens struktur er gennem de sidste mange årtier blevet påvirket af menneskelig aktivitet. Det drejer sig bl.a. om stenfiskeri til f.eks. molebyggeri og kystsikring, fiskeri med bundtrawl og udledning af næringssalte med voldsom algevækst til følge.

Når de oprindelige strukturer, som f.eks. stenrev, ødelægges, forsvinder de bundplanter og smådyr, som lever på dem, og fødegrundlaget for mange fisk ændres.

Restaurering i kystnære områder

I Danmark har DTU Aqua gennemført et pilotprojekt i Vejle Fjord, hvor der blev lagt muslingeskaller ud for at skabe en bund med mere varieret struktur. 
Læs mere om projektet i Vejle Fjord.

DTU Aqua deltager i BlueReef-projektet, som genopretter et stenrev ved Læsø. 
Læs mere om Blue Reef-projektet.

Desuden deltager DTU Aqua i et projekt i Nørre Fjord på Fyns sydvestkyst, hvor man forsøger at genskabe muslingebanker.
Læs mere om projektet i Nørre Fjord.

Kontakt: Josianne Støttrup, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/kyst/restaurering
25 JUNI 2021