Stop udledning af næringsstoffer - Ofte stillede spørgsmål

Hvordan finder man ud af, hvor mange næringsstoffer, der er i søen?

Det er kompliceret at måle fosfor og kvælstof i søvandet, så det kan man ikke selv gøre. Men du kan finde viden om søernes tilstand flere steder. 

I mange søer har kommunen eller amtet, som blev nedlagt i 2006,  taget prøver af fosfor og kvælstof i forbindelse med det nationale overvågningsprogram eller i anden sammenhæng. 

Miljøministeriet, dvs. Naturstyrelsen, har haft ansvaret for overvågningen af det danske vandmiljø og vandkvaliteten, siden amterne blev nedlagt. Naturstyrelsen har bl.a. beskrevet miljøtilstanden i de enkelte søer i de såkaldte vandplaner, typisk de større søer. 

Hvis det er en lille sø, er det ikke sandsynligt, at der findes oplysninger om næringsstoffer eller andet. Men du kan se i vandplanerne, kontakte din kommune eller Naturstyrelsen eller tjek vidensbanken.  

Kan man fjerne næringsstoffer fra søen?

Man kan forbedre søens vandkvalitet ved at fjerne næringsstoffer fra søen. Det kan ske ved at fjerne næringsstoffer i vandet ved kemisk behandling, ved iltning af bundvandet eller ved direkte fjernelse af den søbund, som er fyldt med fosfor. Det kaldes sørestaurering og udføres normalt af kommunerne. Det er ikke noget, man kan gøre som privatperson.

Betyder det noget for søens vandkvalitet, at man fodrer andehold?

Ved udsætning af ænder i en sø og især fodring af ænderne bliver der ledt en mængde næringsstoffer ud i søen, både fra foderet og fra ændernes afføring. Det har vist sig at øge mængden af især fosfor væsentligt i mange søer. Det er især et problem i de mindre søer, og problemet har vist sig at være størst i søer på ca. 2 ha. Det kan også skabe problemer i de lidt større søer, hvor der ofte sættes ænder ud.

Hvad betyder det, at man forfodrer ved fiskeri?

Man kan selv være med til at undgå unødig forurening med næringsstoffer. I nogle søer bliver der forfodret kraftigt før medefiskeri. Det er med til at forurene søen og bør undgås.

Kan man selv gøre noget for at undgå, at der kommer flere næringsstoffer ud i søen?

Som ejer af eller nabo til en sø kan man selv være med til at undgå, at der ledes næringsstoffer til søen fra dræn, spildevand, gylleudslip etc. 

Andehold med fodring eller forfodring ved fiskeri er også med til at forurene søen med næringsstoffer. 


https://www.fiskepleje.dk/Soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/soerestaurering/stop-udledning-af-naeringsstoffer/faq-til-stop-udledning-af-naeringsstoffer
8 JUNI 2023