Fjernelse af opstemning i Gudenå ved Vilholt fik ørredbestanden til at vokse

Mange flere søørreder i Gudenåen

tirsdag 19 aug 14
|
Ørredbestanden i Gudenåen nær Mossø er mangedoblet efter fjernelsen af en opstemning ved Vilholt Mølle i 2008.

Dæmningen ved Vilholt Mølle lå ca. 6 km fra Mossø og spærrede for opvandringen af søørreder fra Mossø. Da Naturstyrelsen fjernede den, vandrede der straks søørreder op for at gyde ved Voervadsbro opstrøms møllen, hvor der ikke havde været gydt i mange år.

DTU Aquas nye undersøgelser i august 2014 har, for sjette år i træk, vist en stor ørredbestand.

Bestanden ved Voervadsbro svinger mellem 4 og 10 ørreder pr. m vandløb med et gennemsnit på ca. 5.

 Ørredbestanden i Gudenå ved Voervadsbro

Ved Vilholt nedstrøms møllen er der også kommet mange flere ørreder. En relativt pæn bestand er nu 5-doblet på få år, idet der er mange levesteder for yngel, men tidligere var mangel på gydefisk. I august 2014 var der ca. 11 ørreder pr. m af åen. I årene før var der 5-6 ørreder.

 Ørredbestanden i Gudenå ved Voervadsbro voker for sjette år i træk

Bestanden ved Vilholt er ualmindelig stor, idet de 11 ørreder pr. m vandløb er et gennemsnit over 600 m af Gudenåen, hvor vanddybden veksler mellem 10 cm og 2 m. Det vurderes, at der er 20-25 ørreder pr. m på de mest lavvandede strækninger med grusbund og mange skjul, dvs. på strygene.

De fleste fisk er under et år gamle, idet mange af dem vandrer ud i Mossø og søerne i det midtjyske Søhøjland som etårsfisk. Her lever de som søørreder, inden en del af dem vender tilbage til Gudenåen for at gyde.

Den største søørred ved undersøgelsen i august var på 59 cm, men fiskene kan blive noget større. Fx  fangede en lystfisker en søørred på 9,4 kg i en af søerne i april måned.

Bestanden af stallinger er også beregnet. Frem til årtusindskiftet var der 1-2 stallinger pr. m, og nu er der kun ca. 0,3 pr. m. Der er også set en tilbagegang i Gudenåen ved Tørring og andre steder i landet, hvor der ikke er så mange ørreder, så tilbagegangen vurderes ikke at skyldes den øgede bestand af ørreder. Derimod kan rovdyr som odder, mink og skarv være skyld i tilbagegangen, idet specielt skarven er set optræde i store flokke på fiskefangst i vandløbene.

Fakta om Gudenå og bestanden af søørred

De årlige fiskeundersøgelser foretages af DTU Aqua i samarbejde med kommunerne, Naturstyrelsen og interesserede sportsfiskere, der alle glædes over, at naturen har fået det bedre i Gudenåen omkring Vilholt.

EU’s Vandrammedirektiv kræver, at der er et varieret dyre- og planteliv i mange af de danske vandløb, herunder også fisk. En stor spærring ved Vestbirk Vandkraftværk er i forslaget til vandområdeplanen for 2016-2021 udpeget som et problem for Gudenåens naturlige fiskebestand, idet den spærrer for fiskenes op- og nedstrøms vandringer til de næsten 200 km vandløb, der ligger opstrøms kraftværket. En undersøgelse har fx vist, at de fleste af de unge ørreder, der hvert forår vandrer nedstrøms som smolt for at nå Mossø, ikke finder forbi kraftværket.

Det forventes derfor, at Horsens Kommune og Naturstyrelsen skal finde en løsning ved kraftværket. En mulighed er bl.a. at genskabe Gudenåens naturlige og unikke forløb i en af vandkraftsøerne, hvor den oprindelige å i dag ligger godt gemt nede i søbunden. Ud over at skabe fri passage til og fra næsten 200 km vandløb vil det lokalt kunne genskabe et vandløb med mange stryg og store sten, der vil give enestående livsbetingelser for mange dyr, planter og fisk. Det vil også mangedoble søørredbestanden i Gudenåen og det midtjyske Søhøjland til et niveau, der ikke kan skabes andre steder i Danmark.

Herved kan en løsning ved Vestbirk tiltrække lystfiskere og naturelskere fra nær og fjern til mange gode oplevelser ved Gudenåens vandløb og søer, lige fra udspringet til et stykke forbi Silkeborg.

 

Af Jan Nielsen, Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua 

 
https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/Nyhed?id=e05ba602-ec53-48e3-aee6-4475530bb1b6
8 DECEMBER 2019