Sortmundet kutling fanget i langt oppe i et vandløb. Foto Carsten Bjørn.

Sortmundet kutling trækker op i vandløb

tirsdag 24 nov 15

Sortmundede kutling er nu fundet langt oppe i et vandløb. Hidtil har den holdt sig i eller tæt på havet. 

I oktober 2015 blev et eksemplar af den sortmundede kutling fanget næsten 10 km fra havet i Maglebrændeløbet, der er et tilløb til Fribrødre Å på Falster. Dette er, så vidt vides, den første observation af arten så langt oppe i et vandsystem.

I 2008 blev sortmundet kutling for første gang registreret i Danmark. I starten så man den kun i kystområderne, men i 2010 kom første observation af arten i et vandløb. Det var i Sørup Å på Falster. Efterfølgende er arten observeret adskillige gange i de nedre dele af andre vandløb, dog altid indenfor få km fra havet. Sortmundet kutling er en invasiv art som har en negativ effekt på den oprindelige natur.

Sortmundet kutling fanget i forbindelse med undersøgelse af fiskebestanden
Guldborgsund Forsyning har kloakeret en stor del af vandløbets opland for ca. 5 år siden. Forsyningen har derfor i værksat en effektundersøgelse, der har til formål at vurdere om kloakeringen har haft en effekt på fiskebestanden og smådyrsfaunaen på 10 udvalgte vandløbsstrækninger, hvor der ligger data fra tidligere undersøgelser. Det var i forbindelse med dette arbejde at man fik kendskab til at sortmundet kutling var vandret langt op i et vandløb.

Sortmundet kutling blev fanget langt oppe i et vandløb på Falster. Foto Carsten Bjørn.
Den sortmundede kutling blev fanget langt oppe i dette vandløb, som har udløb i havet 10 km længere nedstrøms.

Fangsten skete under elektrofiskeri på en lavvandet, dybt nedskåret strækning, der ligger godt 5 meter over havets overflade. De første 4 km opstrøms udløbet i havet har vandløbet karakter af en langsomtflydende kanal uden fald, men de næste 6 km op mod fangststedet udgøres af smallere strækninger med flere stryg, høller og godt fald. Den sortmundede kutling har således skulle passere flere strækninger med forholdsvis stærk strøm og lav vandstand for at nå frem til den del af vandløbet, den blev fanget i.

Fiskebestanden i Maglebrændeløbet
Den øvrige fiskebestand på den aktuelle strækning i Maglebrændeløbet bestod hovedsageligt af nipiggede hundestejler og enkelte mindre gedder (årsyngel på 15-16 cm). Længere nedstrøms i vandløbet bestod fiskebestanden primært af årsyngel af gedder og sporadiske forekomster af aborrer, ål, sudere og ørreder.

Sortmundet kutling blev fanget i Maglebrændeløbet. Foto: Carsten Bjørn.
Sortmundet kutling blev fanget i Maglebrændeløbet, som er et lille tilløb til til Fribrødre Å på Falster.

De mange gedder i vandløbet har formentlig en regulerende effekt på bestanden af de øvrige mindre fisk, herunder den sortmundede kutling, især på de dybere og mere langsomtflydende partier af vandløbet.

Findes sortmundet kutlingen i moser og søer?
Flere steder langs vandløbet er der kontakt mellem vandløbet og nærliggende moser/søer. Det er endnu ikke undersøgt, hvorvidt sortmundet kutling har fundet op til disse søer, men det er bestemt en mulighed og blandt andet i USA, hvor kutlingen også er en invasiv art, findes den bla i The Great Lakes i meget stort antal.

Kan sotmundet kutlingen påvirke andre arter i vandløbene?
Kutlingens fødevalg eller reproduktion i vandløbene er endnu ikke undersøgt, men ifølge litteraturen kan artens fødevalg omfatte både muslinger, fiskeyngel og fiskeæg, hvorved den kan have en potentiel påvirkning på de andre arter i vandløbet.

Læs om sortmundet kutlingens biologi

DTU Aqua undersøger om saltvand kan bremse den sortmundede kutling?

DTU Aqua kortlægger trussel fra sortmundet kutling


Af Carsten Bjørn, NIRAS og Finn Sivebæk, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2015/11/Sortmundet-kutling-i-vandloeb?id=3fc31e7c-2d37-47a8-8cd3-40a205cfe1f5&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=Nyhedsbrev%2023%20november%202015
23 MARTS 2023