Levende ørredsmolt klar til udsætning i vandløb

Følg ørrederne, når de vandrer fra Geels Å og ud i Odense Fjord

mandag 23 mar 15
|

Hvordan vandrer opdrættede ørredsmolt i vandløb? Det undersøger DTU Aqua. Du kan følge med i resultaterne online og se, hvor mange ørreder der vandrer ud fra et udvalgt vandløb.

I de senere år har man diskuteret hvilket tidspunkt om foråret, der er det optimale, når man udsætter ørredsmolt i vandløb - de såkaldte mundingsudsætninger. Fiskenes vandringer er blandt andet styret af klimaet, som varierer fra år til år, og derfor er problemstillingen kompleks.

 

I fiskeplejeregi vil det optimale tidspunkt for udsætningen være det tidspunkt, der efterfølgende giver det største fiskerimæssige udbytte. DTU Aqua gennemfører i perioden 2012-2016 en undersøgelse, der skal belyse, hvordan de opdrættede ørredsmolt vandrer i forhold til udsætningstidspunktet og dermed, hvornår man får mest ud af udsætningerne.


Geels Å- udvandring af ørredsmolt 2015
Grafen viser antallet af smolt, som vandrer fra Geels Å på Fyn og ud i havet i foråret 2015.

Sådan foregår undersøgelsen i 2015

Formålet med undersøgelsen i 2015 er at undersøge, hvor mange smolt, der trækker nedstrøms i vandløbet, og hvad udsætningstidspunktet og typen af opdrætsanlæg eventuelt betyder for smoltenes vandring. I undersøgelsen anvendes smolt fra to forskellige opdrætsanlæg med forskellige karakteristika, henholdsvis Lundby Dambrug (Dybvad Å, konventionelt) og Elsesminde Dambrug (recirkuleret). Begge anlæg producerer afkom fra vildfisk.  

 

DTU Aqua har valgt Geels Å på Fyn som forsøgsvandløb til undersøgelserne. Geels Å er et mindre tilløb til Odense Fjord, og vandløbet har en naturlig ørredbestand. 

 

Smoltene bliver udsat i vandløbet i grupper fordelt over fire gange, startende den 17. marts. 

 

Fiskene er fedtfinneklippet og individuelt mærket med en lille passiv sender (pitmærke). De bliver efterfølgende registreret af en antenne, der er anbragt ca. 2,5 km nedstrøms den lokalitet, hvor de bliver udsat i vandløbet. 


Læs mere om ørredens biologi

Se TV2Fyn indslag om undersøgelsen

For smolt er timing alt

Smoltifikation og afsmoltifikation

Smoltudtræk fra Geels Å i 2013

Tilpasning til livet i saltvand og osmoregulering

En undersøgelse af overlevelsen hos laksesmolt i Karlsgårde Sø

Opstemninger forringer drastisk mulighederne for fiskenes vandring (pdf - 0,3 mb)

Fiskenes nedstrøms vandring påvirkes negativt, når vandstrømmen ændres ved opstemninger (pdf - 0,3 mb)

Fisks vandringer forbi opstemninger i vandløb (pdf - 2,3 mb)

 

Af Peter Geertz-Hansen, Kim Aarestrup og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2015/03/Smolt-geels-aa-udvandring-2015
15 AUGUST 2022