Der har i over 20 år levet mange vilde ørreder i den nye bæk ved ruinen af Kvak Mølle. Her ses yngel og en etårsørred.

Åmænd genskabte bækkens ørredbestand

onsdag 08 okt 14

I 1991 gravede dygtige åmænd en ny bæk uden om en møllesø og efterlignede en god dansk ørredbæk med gydebanker og mange skjul. Ørrederne flyttede straks ind og har klaret sig selv lige siden.

 

DTU Aqua undersøgte fiskebestanden i det nye forløb af Kvak Møllebæk ved Vejle i august 2014 og fandt 4 ørreder for hver meter af bækken. Det var forventet, for bækken har været undersøgt 13 gange på 21 år, og der har altid været en stor naturlig bestand på 2-7 ørreder pr. m (se figuren).  Der er også kommet et varieret liv af smådyr, dvs. insektlarver, tanglopper m.m., der hører hjemme i et naturligt vandløb.

Fiskebestanden er domineret af havørredyngel. De store havørreder gyder i bækken, og ynglen lever der i et par år, før de trækker ud til havet og senere vender tilbage for at gyde.

Kvak Møllebæk er kun én meter bred og er et af mange eksempler på, at de små danske bække er vigtige gyde- og opvækstområder for ørreden – uanset om det er bækørreder, havørreder eller søørreder.

Den naturlige ørredbestand i Kvak Møllebæk
Den naturlige ørredbestand i Kvak Møllebæk på en genslynget strækning ved Kvak Mølle. Data fra Vejle Amt, Vejle Kommune og DTU Aqua.

Efterlign de naturlige vandløb med mange fisk

Bestanden i Kvak Møllebæk er større end det, man normalt finder i en bæk, så åmændene forstod virkelig for 23 år siden, hvad ørreden kræver for at trives.

Man kan spørge sig selv, hvordan åmændene kunne vide det? Jo, de havde været med til at lave mange fiskeundersøgelser i vandløb med små og store naturlige ørredbestande. På den måde havde de set og lært, hvad ørreden kræver af et vandløb. Dvs. hvordan gydebanker, faldforhold, bundforhold, vandhastighed m.m. skal være for at ørreden kan klare sig selv.

Der er mange eksempler landet over på, at vandløbene har fået det naturlige liv af fisk, smådyr og vandplanter tilbage efter en restaurering. Det er generelt de steder, hvor man har efterlignet de ”rigtige” danske vandløb med gode fiskebestande, naturligt fald etc.

Recepten er klar og logisk – man skal efterligne de naturlige vandløb med en god fiskebestand, når man skal restaurere et vandløb. Det skete i Kvak Møllebæk, hvor den nye bæk egentlig blev anlagt som en fiskepassage uden om møllesøen - men hvor der samtidig blev anlagt gyde- og opvækstområder til ørreden, så den nye bæk lignede de nabobække, hvor der var store naturlige ørredbestande.

Læs mere

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2014/10/Kvak-Moellebaek
19 JUNI 2019