Laksekvoter 2014 - Genudsætning af laks i jydsk vandløb

Laksekvoter for fiskesæsonen 2014

tirsdag 28 jan 14
|

Laksekvoterne for 2014 er nu fastlagt og er stort set som sidste år. Kvoter og regler for fiskeri er beskrevet for de enkelte vandløb.

Følg linkene herunder og find kvoterne og regler for fiskeri for de enkelte vandløb:

Herunder kan du læse om, hvordan biologerne i praksis fastsætter størrelsen på laksekvoterne i de enkelte vandløb.

Kendskab til laksebestandene og laksens biologi er nødvendigt, når man fastlægger kvoter

Biologerne fastsætter årligt hvor mange laks, man kan hjemtage fra de enkelte vandløb og i denne vurdering er der mange faktorer, som spiller ind. 

Først sent om efteråret har man reelt mulighed for at beregne antallet af laks, der er vandret op i de enkelte vandløb.  Udfordringen for biologerne er imidlertid, at de skal fastlægge en kvote allerede inden opgangen reelt er påbegyndt. Det dilemma er kendt indenfor forvaltning af både fiske- og vildtbestande.

Kendskab til laksens biologi og de faktorer, der regulerer bestandene er derfor helt afgørende, når man tilrettelægger kvoter på laks.

Indrapportering af laksefangster er værdifulde oplysninger

Når man fisker laks i de store vandløb fra Storå i nord til Vidå i syd er der krav om, at alle fangster bliver indrapporteret. De indsamlede data giver nemlig et fingerpeg om opgangen af laks de efterfølgende år. Eksempelvis indikerer en stor fangst af de såkaldte grilse, altså smålaks med kun et år i havet, at disse laks stammer fra et år med et forholdsvis stort smoltudtræk.

Da nogle af laksene opholder sig 2 år eller mere i havet, kan man have en forventning om, at et godt grilse-år bliver efterfulgt af år med en god opgang af de noget større laks. Dette har biologerne generelt observeret i de vestjyske vandløb og kan derfor bedre forudsige opgangen, hvilket understreger værdien af de indrapporterede fangstdata.

Årlige bestandsundersøgelser giver tal for den samlede mængde laks i et vandløb

DTU Aqua undersøger hvert år opgangen af laks i udvalgte vandsystemer. Det er især Storå, Skjern Å, Varde Å og Ribe Å, der indgår i dette undersøgelsesprogram. Resultaterne indgår som grunddata i de årlige beregninger af laksekvoter.

Endvidere opfisker sportsfiskerforeninger hvert efterår laksemoderfisk i alle de nævnte vandløb og data fra denne indsats indgår også i den samlede vurdering af bestandsstørrelsen.

Af Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen og Anders Koed, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2014/01/2014_02_04_Laksekvoter_2014
23 MARTS 2023