Kursus i vandløbsrestaurering - del 2 - Videregående

Kommunerne skal i de kommende år sikre en god økologisk tilstand i vandløbene, blandt andet ved at skabe gode forhold for vildfisk. På kurset lærer man ud fra praktiske eksempler fra hverdagen, hvordan man kan udnytte sin viden om fisk til at få maksimal indflydelse og sikre gode forhold for fisk ved de mange projekter, kommunerne skal gennemføre.

i 2017 afholder DTU Aqua IKKE del 2 kurser fordi der bliver afholdt to del 1 kurser hhv. forår og efterår.

Formålet med kurset er at give lystfiskere, der tidligere har deltaget på grundkurset, kompetence til at samarbejde med kommunerne med gode ideer til løsning af de problemer, der er beskrevet i vandplanerne. Der lægges vægt på, at kursisterne selv skal kunne vurdere, hvilke initiativer der er nødvendige for at forbedre forhold for fisk i vandløb, og hvem der bør involveres i en problemløsning. Det forudsætter et grundlæggende kendskab til fiskenes biologi og myndighedernes opgaver.

I kurset indgår blandt andet en gennemgang af arbejdet med vandplaner og handleplaner, og hvordan man kan udnytte DTU Aquas "Planer for fiskepleje" til at optimere forholdene for fisk.

Kurset består af en blanding af teori, gruppearbejde og praktiske eksempler på, hvordan man optimerer samarbejdet med kommunerne, således at samarbejdet og de gode projekter kommer i fokus. Der er også en ekskursion til allerede gennemførte projekter med henblik på at give et indblik i de løsningsmodeller og initiativer, som bidrager bedst til større naturlige fiskebestande.

Bemærk, at kursisterne ikke laver praktisk restaureringsarbejde på dette kursus.

Tid
Kurset i vandløbsrestaurering del 2 (videregående kursus) bliver ikke afholdt i 2017 - derimod bliver der afholdt 2 begynder kurser i vandløbsrestaurering hhv forår og efterår. Mere information om begynder kursus i vandløbsrestaurering

Sted
Vejle Center Hotel i Vejle

Pris
Kurset er gratis for alle, der har løst fisketegn, og som er aktive i det regionale vandplejearbejde. Kurset inkluderer kursusmaterialer, to overnatninger og fuld forplejning.

Indhold 
Kursisterne får en god indsigt i, hvordan kommunerne og sportsfiskerne i fremtiden kan samarbejde om tiltag til gavn for fiskebestandene. Der vil være deltagelse af kommunale medarbejdere, som fortæller om, hvordan de bruger en vand- og handleplan til at skabe gode miljøforhold for fisk, samt hvordan de helst vil samarbejde med sportsfiskerne.

Der vil være en ekskursion, hvor man besigtiger flere forskellige typer projekter, hvor der er udlagt gydegrus, nedlagt opstemninger, genslynget og vedligeholdt skånsomt samt etableret vådområde i de vandløbsnære arealer. Der vil være gruppearbejde, hvor kursisterne arbejder med projekter fra "den virkelige verden". Endvidere vil DTU Aquas planer for fiskepleje også være en del af de værktøjer, som kursisterne bliver fortrolige med.

Kursusledere
Fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk, DTU Aqua
Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU Aqua

Kursusmateriale 
Kursusmappe, som udleveres på kurset. Hvis kursisterne har mulighed for at medbringe en bærbar computer med mulighed for internet-adgang via trådløst netværk, vil det være en stor fordel.

Forpligtelser
Kursisten skal inden kurset gennemlæse materiale, som er relevant i arbejdet med at udøve fiskepleje. Inden kurset starter vil kursisterne modtage en mail, som nøje beskriver og henviser til det materiale, som skal være gennemlæst inden kursets start.

Da kurset er finansieret over fiskeplejemidlerne har organisationerne et ansvar for, at kursisterne står til rådighed for fiskeplejen lokalt eller regionalt i mindst fem år. Derfor skal kursisterne underskrive en aftale herom for at kunne deltage på kurset. Tilmeldingen skal foregå gennem foreningernes vandplejeudvalg, og foreningerne bør derfor kun indstille kursusdeltagere, som vil være indstillet på at tiltræde en sådan aftale.

Tilmeldingsfrist
Kurset bliver ikke afholdt i 2017

http://www.fiskepleje.dk/raadgivning/kurser/kursus_i_vandloebsrestaurering_udvidet
26 SEPTEMBER 2018