Har du fanget en fisk med mærke?

DTU Aqua sætter mærker på fisk som led i forskningen. Mærkning af fisk bidrager til at få mere viden om fiskenes adfærd, vækst og alder. Denne viden er vigtig, når man skal forstå, hvorfor nogle bestande er i tilbagegang, og hvad man kan gøre for at hjælpe bestandene.

Mærkerne kan være små plastiknummerskilte eller noget så avanceret som radiosendere. Det er ikke tilladt at mærke fisk uden en tilladelse, dette gælder også for klipning af en finne. Årsagen er blandt andet, at det er vigtigt at undgå ens koder, og derfor er det nødvendigt med en overordnet registrering af forskellige undersøgelser, hvor der indgår mærkning af fisk.

Mærkning kan også være nødvendigt i forbindelse med bestandsundersøgelser. En ofte anvendt metode er den såkaldte fangst-genfangstmetode. Princippet er, at man fanger, mærker og genudsætter fisk på en bestemt strækning i et vandløb. Ved næste elfiskning opgør man forholdet mellem umærkede fisk og mærkede fisk, hvorefter det er muligt at beregne det samlede antal fisk på strækningen.

Herunder kan du se, hvilke fiskemærker DTU Aqua bruger på hvilke fisk, og der er link til oplysninger om, hvor mærket skal sendes hen. 

Mærke

Mærkede arter 

Hvor kan du sende mærket hen?

Floymærker også kaldet T-bar

Pighvar
Skrubbe

Torsk

Gedde

Mærket er et placeret uden på fisken og kaldes "Floyd-tag", "T-bar" eller "anker".

Carlin mærke med nummer og adresse trykt på hver sin side

Ørred

Laks

Sandart

Gedde

Dette såkaldte carlinmærke er fastgjort uden på finnen og har været anvendt i mange år. Mærket har bidraget til værdifulde oplysninger om fiskenes vækst og vandringer.

Akustiske mærker som udsender lydbølger

Gedde

Laks

Ørred

Ål

Disse akustiske mærker indopereres i fisken. De er anvendt til forskningsprojekter i både vandløb, søer og kystnære områder.

Radiosender som udsender radiobølger

Ørred

Laks

Sandart

Gedde

Aborre

Denne radiosender indopereres i fisken og giver værdifulde oplysninger om ørred- og laksesmolts vandringer forbi opstemninger og igennem søer.

 

Pop-up sender til ål

Ål

Denne satellitsender fæstnes uden på finnen og er anvendt på ål i Irland.

Pit mærke som virker som en bro-bizz

Ørred

Skalle

Brasen

Gedde

Aborre

Ål

 

 

Dette såkaldte PIT-mærke indopereres i fisken Der er tale om et internt elektronisk mærke, der ved hjælp af påvirkning fra et magnetfelt udsender en unik kode. Disse koder kan registreres af PIT-scannere og antenner.

Hummer med akustisk telemetrimærke på venstre klo

Hummer

Torsk

Skrubbe

Pighvar

Naturgenopretningsprojektet BlueReef skal genoprette og beskytte et næsten 7 ha stort stenrev ved Læsø Trindel og stabilisere ca. 6 ha af det eksisterende stenrev.

Mærke til pighvarre   Pighvar

Undersøgelse af fiskebestanden i Nørre Fjord i Helnæs-bugten på Fyns syd-vestkyst. Baggrunden er, at der bliver stadig færre fisk i fjorden, og at der er mistanke om, at en af årsagerne kan være tidligere tiders oppumpning af sand, grus og sten fra havbunden.

 data-storage-tag-dst-seatrou-havoerred   Havørred

DST (data storage tags) mærker, som registrerer temperatur, dybde i fiskens omgivelser.

Mærket er anvendt på havørred fra Liver Å, Uggerby Å, Hadsten Lilleå, Varde Å og Villestrup Å.

 

http://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fiskemaerker.aspx
20 JANUAR 2017