Vådområder og fiskebestande

Vådområder kan påvirke bestandene af vildfisk meget

onsdag 25 feb 15
|

Vådområder etablerer man ved vandløbene for at rense vandet for næringsstoffer. Nu har DTU Aqua produceret fire videofilm om, hvordan vådområder kan påvirke de naturlige bestande af vandrefisk som laks og ørred, både positivt og negativt. 

Rundt om i Danmark er der gennem en årrække anlagt en del vådområder ved vandløb for at rense vandet for næringsstofferne kvælstof og fosfor, inden det løber ud i havet. Ideen er, at vådområderne omsætter næringsstofferne, så mængden af alger i havet bliver begrænset af mangel på næring. En nedsat mængde alger i havet gør havvandet mere klart, og man reducerer risikoen for iltsvind, når algerne dør og bliver nedbrudt.

Ud over at rense for næringsstoffer og skabe en mere varieret natur i ådalene kan vådområderne have stor effekt på vandløbene og deres fiskebestande, både positiv og negativ. Men det er kun undersøgt få steder. Nu har DTU Aqua samlet resultatet af en række fiskeundersøgelser, så erfaringerne kan bruges i nye projekter. Desuden kan allerede gennemførte projekter evt. ændres, så man bevarer fordelene ved vådområderne, uden at det går ud over den naturlige fiskebestand i vandløbet.

Ønsker man sunde og stærke bestande af ørred og laks, bør man tage særlige hensyn til ungfiskene, de såkaldte smolt, idet mange forsvinder i vådområderne på vandringerne mod havet. Man kan også etablere gydestryg i visse vandløb, så bestandene af laksefisk bliver større, og vandløbenes generelle naturtilstand forbedres.

Film om Egå Engsø, hvor 84 % af ørredsmolten forsvinder (7:50 min.)

Film om Årslev Engsø, hvor 51-72 % af ørredsmolten forsvinder (6:16 min.)

Film om Knabberup Sø, hvor der stort set ikke forsvinder ørredsmolt (4:22 min.) 

Film om genslyngningen af Omme Å, hvor vådområdet har skabt en større fiskebestand (03:29)

Læs mere om vådområder og fisk

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

Fotos viser: Mange unge ørreder og laks dør, hvis de skal svømme gennem søer på deres nedstrøms vandringer fra vandløb. Her ses Årslev Engsø, hvor de fleste ørredsmolt fra Aarhus Å-systemet forsvinder. Søen blev anlagt som et vådområde til rensning af kvælstof i 2003.
http://www.fiskepleje.dk/Nyheder/Nyhed?id=9E9DC404-C4B7-4F24-91DB-77C3AD27E830
20 MARTS 2019